Italský jazyk A0/0-7

Syllabus
Code: CDV_013
Name: Italský jazyk A0/0-7
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Final exam
Lecturer: Mgr. Zdenka Hořeňovská
Supervisor: doc. Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D.
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Kurz naučí zájemce z řad začátečníků základům komunikačních, zejména řečových dovedností (tj. výslovnosti, porozumění nenáročného mluveného textu, čtení, psaní, slovní zásobě a mluvnici v rozsahu uvedených lekcí).

Structure:

1. semestr

 1. týden: L 0, Regioni d´Italia. Pravidla výslovnosti a pravopisu
 2. týden: L 1, Pozdravy, poděkování, seznamování. Osobní zájmena, slovesa  essere,  avere
 3. týden: L 1, Italské osobnosti. Moře a řeky Itálie. Členy určité a neurčité, singulár substantiv
 4. týden: L 2, Al bar. Plurál členů a substantiv, číslovky 1 - 20
 5. týden: L 2, Italové a jídlo. Plurál adjektiv, shoda se substantivy
 6. týden: L 2, Káva a Italové. Slovesa 1. třídy, sloveso andare, výrazy množství molto, poco…
 7. týden: L 3, La festa di compleanno. Slovesa 2. třídy
 8. týden: L 3, In visita. Preposizioni articolate. Sloveso piacere.
 9. týden: L 3, I vestiti. Shoda adjektiv se substantivy, barvy
 10. týden: L 3, Dove si trova …? Vazba c´è, ci sono. Elize, adjektivum bello
 11. týden: L 4, Alla televisione. Slovesa 3. třídy
 12. týden: L 4, Le stagioni, i mesi. Procvičování časování
 13. týden: L 4, Che ora è ? Určování času. Slovesa fare, potere, dare, uscire
 14. týden: L 1 - 3 Test, zápočet

2. semestr

 1. týden: L 5, In famiglia. Přivlastňovací zájmena
 2. týden: L 5, La famiglia – i parenti. Základní číslovky- pokračování, sloveso venire
 3. týden: L 5, Il mammone. Číslovky řadové
 4. týden: R 1, La famiglia italiana. Zájmeno tutto, procvičení přivlastňovacích zájmen
 5. týden: R 1, Gli annunci economici e personali . Tázací zájmena che, quale, come, sloveso bere
 6. týden: L 6, A casa di Anna. Modální slovesa dovere, potere, sapere
 7. týden: L 6, La mia casa. Předložky a zeměpisné názvy
 8. týden: L 6, La casa degli italiani. Použití sloves venire, arrivare, andare - rozdíly
 9. týden: L 6, Il condominio. Přízvučná osobní zájmena
 10. týden: L 7, La mia giornata . Zvratná slovesa
 11. týden: L 7, La giornata di Anna. Osobní zájmena nepřízvučná (4. a 3. pád)
 12. týden: L 7, Mi compri un gelato? Dvojice nepřízvučných zájmen
 13. týden: L 7, Gli italiani sono diversi dai cechi. Výraz volta, sloveso portare, předpona ri-
 14. týden: L 4 – 7 -Test, zkouška
Teaching aids: Učebnice současné italštiny Manuale di Italiano contemporaneo 1. díl a materiály připravené lektorkou.
Date: ZS 2021/2022
Venue: Liberec
Price: 1 800,00 CZK (Increased price 2 700,00 CZK) (Reduced price 1 100,00 CZK)
Note:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz