Německý jazyk A2-B1/15, 1-2 (1. skup.)

Syllabus
Code: CDV_017
Name: Německý jazyk A2-B1/15, 1-2 (1. skup.)
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Final exam
Lecturer: Mgr. Jitka Pacltová
Supervisor: PaeDr. Irena Vlčková, Ph.D.
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Kurz je určen absolventům kurzu A2 a zájemcům, kteří zvládají učivo uvedené učebnice do 14. lekce.

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti a sebevědomí při komunikaci v němčině na úrovni A2  podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Každá lekce se skládá z úvodní konverzace, opakování probrané gramatiky, procvičování, vysvětlení nové gramatiky, nácviku správné výslovnosti, trénování slovní zásoby, četby, poslechu, sledování videí, …

Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností a postupný rozvoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studujících. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích, ale zároveň bude rozvíjena slovní zásoba ke specializovanějším tématům. Při výuce bude rovněž podporováno povědomí o dění v německy mluvících zemích a jejich reáliích.

Structure:

1. semestr

 1. týden: Konverzační téma „Sommerurlaub“, opakování perfekta a préterita
 2. týden: Opakování 14. lekce - odlišné vazby sloves
 3. týden: Opakování 14. lekce – zájmenná příslovce
 4. týden: Opakování 14. lekce – slabé skloňování podstatných jmen. Příprava slovní zásoby 15. lekce.
 5. týden: 15. lekce – konverzační okruh „Skiurlaub in den Alpen“
 6. týden: 15. lekce – minulé časy silných sloves
 7. týden: 15. lekce – perfektum pomocných sloves
 8. týden: 15. lekce – člen neurčitý a nulový
 9. týden: 15. lekce – poslechová cvičení, procvičování výslovnosti, gramatiky a slovní zásoby. Příprava slovní zásoby 16. lekce.
 10. týden: 16. lekce – konverzační okruh „Deutschland“
 11. týden: 16. lekce – vedlejší věty, vztažné věty
 12. týden: 16. lekce – přídavná jména zeměpisná na -er
 13. týden: 16. lekce – směrová příslovce dort/hin, hier/her
 14. týden: Souhrnné opakování probrané látky – test – zápočet

2. semestr

 1. týden: Opakování předchozí gramatiky. Příprava slovní zásoby 1. Lekce (z nové knížky – zelené)
 2. týden: 1. lekce – konverzační okruh – „Warum ich Deutsch lerne“
 3. týden: 1. lekce – infinitiv s zu
 4. týden: 1. lekce – tvoření podstatných jmen skládáním
 5. týden: 1. lekce – poslechová cvičení, procvičování výslovnosti, gramatiky a slovní zásoby. Příprava sl. zásoby 2. lekce
 6. týden: 1. lekce – konverzace k tématu „Warum ich Deutsch lerne“
 7. týden: 2. lekce – konverzační okruh „Eigenschaften“
 8. týden: 2. lekce – stupňování příslovcí
 9. týden: 2. lekce – stupňování přídavných jmen
 10. týden: 2. lekce – srovnávání přídavných jmen
 11. týden: 2. lekce – koncovky stupňovaných přídavných jmen
 12. týden: 2. lekce - poslechová cvičení, procvičování výslovnosti, gramatiky a slovní zásoby. Opakování, příprava na test.
 13. týden: Souhrnné opakování probrané látky – test – zkouška
 14. týden: Jazyková exkurze
Teaching aids: Němčina pro jazykové školy NOVĚ 1, 2 (nakladatelství Fraus)
Date: ZS 2021/2022
Venue: Liberec
Timetable:
 • Monday: 12:30-14:00, H42
Price: 1 800,00 CZK (Increased price 2 700,00 CZK) (Reduced price 1 100,00 CZK)
Note:

V případě příznivé epeidemiologické situace bude některý ze seminářů nahrazen jazykovou exkurzí.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz