Německý jazyk B1-B2/15-16

Syllabus
Code: CDV_019
Name: Německý jazyk B1-B2/15-16
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Final exam
Lecturer: Mgr. Jitka Pacltová
Supervisor: PaeDr. Irena Vlčková, Ph.D.
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Kurz je určen absolventům kurzu B1 a zájemcům, kteří zvládají učivo uvedené učebnice do 14. lekce.

Každá hodina se skládá z úvodní konverzace, opakování probrané gramatiky, procvičování, vysvětlení nové gramatiky, nácviku správné výslovnosti, trénování slovní zásoby, četby, poslechu, sledování videí, …

Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností a postupný rozvoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studujících. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích, ale zároveň bude rozvíjena slovní zásoba ke specializovanějším tématům. Při výuce bude rovněž podporováno povědomí o dění v německy mluvících zemích a jejich reáliích.

Structure:

1. semestr

 1. týden: Konverzační téma „Sommerurlaub“, Opakování préterita a perfekta. Příprava slovní zásoby 15. Lekce.
 2. týden: 15. lekce – Konverzační okruh „Schweiz“
 3. týden: 15. lekce – perfektum způsobových sloves
 4. týden: 15. lekce – porušování větného rámce
 5. týden: 15. lekce – poslechová cvičení, procvičování výslovnosti, gramatiky a slovní zásoby. Příprava slovní zásoby 16. lekce.
 6. týden: 15. lekce – Schweiz – reálie, zajímavosti
 7. týden: 16. lekce – konverzační okruh – „Umwelt“
 8. týden: 16. lekce – předložky se 2. a 3. pádem
 9. týden: 16. lekce – konjunktiv préterita - opakování
 10. týden: 16. lekce – konjunktiv plusquamperfekta
 11. týden: 16. lekce – poslechová cvičení, procvičování výslovnosti, gramatiky a slovní zásoby.
 12. týden: 16. lekce – opakování, souhrnná cvičení. Příprava na test.
 13. týden: 16. lekce – opakování, souhrnná cvičení. Příprava na test.
 14. týden: Písemný test - zápočet

2. semestr

V tomto semestru nebudeme pracovat s učebnicí, ale budeme opakovat dosud probranou gramatiku. Každá hodina bude doplněna cvičením na poslech, četbu, reálie a konverzaci.

 1. týden: Skloňování podstatných jmen – silné a slabé
 2. týden: Předložky
 3. týden: Časování silných sloves v přítomném čase
 4. týden: Způsobová slovesa – v přítomném i minulém čase
 5. týden: Préteritum a perfektum slabých sloves
 6. týden: Préteritum a perfektum silných sloves
 7. týden: Skloňování přídavných jmen
 8. týden: Souvětí souřadné
 9. týden: Souvětí podřadné (vedlejší věty)
 10. týden: Vazby sloves, zájmenná příslovce
 11. týden: Trpný rod
 12. týden: Zkouška formou písemného testu
 13. týden: Jazyková exkurze
 14. týden: Jazyková exkurze
Teaching aids: Němčina pro jazykové školy NOVĚ 2 (nakladatelství Fraus)
Date: ZS 2021/2022
Venue: Liberec
Timetable:
 • Thursday: 14:20-15:50, H42
Price: 1 800,00 CZK (Increased price 2 700,00 CZK) (Reduced price 1 100,00 CZK)
Note:

V případě příznivé epidemiologické situace bude některý ze seminářů nahrazen jazykovou exkurzí.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz