Voda - základ života II

Syllabus
Code: CDV_044
Name: Voda - základ života II
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Final thesis
Lecturer: doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
Supervisor: doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Předkládaný kurz navazuje na první část tématu „Voda – základ života“ vyučovanou v zimním semestru 2019/2020. Zatímco tato první část byla zaměřena především na obecné fyzikálně-chemické vlastnosti vody, tak druhá část se soustřeďuje na hlavní vodní biotopy. Zabývat se budeme biotopy od jezer, rybníků, řek a mokřadů až po mělká příbřežní moře, širé oceány i mořské hlubiny. Současně se seznámíme i s klíčovými taxonomickými skupinami organismů, které je osídlují. Cílem kurzu je ale nejen získat přehled o postavení vody v biosféře, ale rovněž si uvědomit její význam pro náš každodenní život a všímat si problémů, které chování současné společnosti vytváří (kontaminace vod, hospodaření s vodou v krajině) a motivovat k její ochraně. Přestože obě části kurzu na sebe navazují, absolvování první části není podmínkou pro pochopení problematiky vodních biotopů. Obecné informace nutné pro porozumění tématu jsou vždy rekapitulovány.

Předmět je vyučován formou přednášek, při čemž v každém výukovém bloku je prostor pro diskusi.

Structure:

Témata:

 • Koloběh vody v přírodě, voda a biogeochemické cykly
 • Voda na úrovni organismu, voda v buňce, oběhové soustavy, pohyb organismů ve vodě
 • Voda jako limitující faktor na souši – řada biotopů od xerotermních až po mokřady
 • Povrchové vody tekoucí – základní vlastnosti biotopů, charakteristické organismy
 • Povrchové vody stojaté – základní vlastnosti biotopů, charakteristické organismy
 • Moře – základní faktory ovlivňující život v moři, příliv a odliv, klasifikace mořských biotopů, charakteristické organismy
 • Závěr – další perspektivy, ochrana vod
Date: ZS 2021/2022
Venue: Liberec
Timetable:
 • Monday: 14:20-15:50, G313
Price: 1 000,00 CZK (Increased price 1 900,00 CZK) (Reduced price 550,00 CZK)
Note:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz