Anglický jazyk B2/3-5

Sylabus
Kód: CDV_010
Název: Anglický jazyk B2/3-5
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Mgr. Věra Bitljanová, M.Ed.
Garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové kompetence a sebevědomí při komunikaci v angličtině na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích, tak aby studenti byli schopni aktivně použít procvičované jazykové prostředky. V průběhu semestru budou pravidelně zařazovány aktivity ve formátu úrovňového testu B2.

Struktura:

1. semestr

 1. týden: Úvod. Opakování – jazykové hry, konverzační situace, slovní zásoba.
 2. týden: 3B Stormy weather Sl zásoba – počasí. Práce s textem
 3. týden: 3B budoucí perfektum a budoucí čas průběhový. Komunikace - počasí  
 4. týden: 3C Taking a risk. Podmínkové a časové věty. Práce s textem, poslech
 5. týden: 3C Výrazy s “take” – procvičení. Poslech. Práce s textem
 6. týden: Hovorový jazyk 3 – Urban Freeflow
 7. týden: Strukturované psaní 3, Expressing your opinion. Vyjádření názoru
 8. týden: Opakovací a konsolidační cvičení modul 3.
 9. týden: Test 3, konverzační cvičení
 10. týden: 4A Would you get out alive? Podmínkové věty, neuskutečnitelná podm.
 11. týden: 4A Práce s textem. Sl. zásoba – pocity, poslech, komunikace
 12. týden: 4B How I trained my husband . Modální slovesa v minulosti, práce s  textem.
 13. týden: 4B poslech, komunikace – argumentace, would rather, had better
 14. týden: Opakovací a konsolidační cvičení. Hodnocení kurzu

2. semestr

 1. týden: Úvod. Opakování – jazykové hry, konverzační situace, slovní zásoba.
 2. týden: 4C Let your body do the talking Sl zásoba – lidské tělo, práce s textem
 3. týden: 4C smyslová slovesa, poslech, komunikace - popis
 4. týden: Hovorový jazyk 4 – Stage and screen.
 5. týden: Strukturované psaní 4, Article.Psaní článku.
 6. týden: Opakovací a konsolidační cvičení modul 4.
 7. týden: Test 4, konverzační cvičení
 8. týden: 5A The psychology of music. Sl. zásoba – hudba, poslech
 9. týden: 5A gerundium a infinitiv, práce s textem, komunikace – oblíbená hudba
 10. týden: 5B Counting sheep. Dotazník-spánek. Used to, be used to, get used to
 11. týden: 5B Práce s textem. Poslech. Sl. zásoba – spánek.
 12. týden: 5C Breaking news. Nepřímá řeč – uvádějící slovesa, práce s textem
 13. týden: 5C Sl. zásoba – media. Práce s textem, poslech, užití “as”.
 14. týden: Opakovací a konsolidační cvičení. Hodnocení kurzu

 

Učební pomůcky a literatura: OXENDEN C. LATHAM-KOENIG New EnglishFileUpper – Intermediate. OUP
Termín konání: ZS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Úterý: 08:50-10:20, H44
Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)
Poznámka:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce