Studium pedagogiky pro učitele

Sylabus, Studijní program
Kód: CDV_118
Název: Studium pedagogiky pro učitele
Forma vzdělávání: Kombinované
Garant: doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou
Další vstupní podmínky: Přijímací zkouška se nekoná. Podmínkou přijetí ke studiu je minimálně úplné středoškolské odborné vzdělání. Vítána je praxe v oboru. O přijetí rozhoduje rektor TU v Liberci na základě doporučení odborného garanta.
Anotace:

Studium pedagogiky pro učitele je program určený učitelům odborných předmětů střední školy, učitelům praktického vyučování střední školy a učitelům odborného výcviku střední školy bez pedagogické kvalifikace, kteří vyučují na střední škole, středním odborném učilišti, odborném učilišti nebo ve středisku praktického vyučování. Minimální požadované vzdělání je úplné střední odborné.Kurz je koncipován podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a v souladu s § 60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Kurz je akreditován pod č. j. MSMT-32486/2016-2991.Na rozdíl od studia v oblasti pedagogických věd je pedagogická kvalifikace platná pouze pro výše jmenované typy středních škol.

Termín konání: 29.09.2021 - 01.07.2022
Cena: 10 500,00 Kč

Kurzy obsažené v tomto programu

ZS 2021/2022

Kód: CDV_120
Název: Teorie výchovy
Rozsah předmětu: 6 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Způsob ukončení - upřesnění: předmět je ukončen zápočtem za seminární práci
Lektor: doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
Garant: doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
Anotace:

studující se seznamují s teorií výchovy

Struktura:

Obsah

 1. Teorie výchovy: filosofická disciplína a/versus empiricky založený předmět? Klasifikace teorií výchovy (esencialismus, perennialismus, progresisvismus, sociální rekonstruktivismus, kritická teorie) 
 2. Vychovatel jako facilitátor? Výchovné přístupy (pedocentrismus, tradicionalismus, antipedagogika, postpedagogika).
 3. Výchovně vzdělávací proces jako jednota vzdělávacího a výchovného působení, jeho specifika, funkce, cíle, složky a jejich vzájemné vztahy.
 4. Přímé a nepřímé výchovně vzdělávací působení, jeho možnosti, výhody a rizika, specifika odborných a praktických předmětů středních škol.
 5. Postmoderní svět a hodnotová orientace.
 6. Vývoj sebehodnocení, problémy autority, pojetí kázně, zodpovědnosti a svobody.
Učební pomůcky a literatura: HORÁK, J. A KOL. Výchovné problémy současné školy. Liberec: TU v Liberci, 2002.
Termín konání: 29.09.2021 - 17.12.2021
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec

Kód: CDV_121
Název: Úvod do sociální pedagogiky
Rozsah předmětu: 12 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Způsob ukončení - upřesnění: předmět je ukončen písemnou zkouškou
Lektor: PhDr. Miloslav Čedík
Garant: PhDr. Miloslav Čedík
Anotace:

Studující se seznamují se základními principy sociální pedagogiky

Struktura:

Obsah

 1. Sociální pedagogika – místo sociální pedagogiky ve struktuře vědních disciplín a v soustavě pedagogických věd, její obsah, předmět, úkoly a specifika. Základní pojmy sociální pedagogiky – sociální zrání, zralost, hodnotová orientace, sociální role, sociální status, sociální adaptace a akomodace, sociální deviace. Socializace jako celoživotní proces - činitelé a faktory socializace, proces socializace – její podmínky a formy.
 2. Sociální stratifikace a mobilita. 4 systémy sociální stratifikace (otrokářství, kasty, stavy, třídy), změny v třídní struktuře soudobé společnosti, legitimizace sociální nerovnosti. Sociální mobilita jako pohyb jedinců z jednoho socioekonomického postavení do druhého (jedinci vzestupně a sestupně mobilní)
 3. Socializace jako proces sociálního učení – socializace primární a sekundární (anticipační). Regulace chování člověka – rovina emoční, kognitivní a racionální. Determinovanost chování.
 4. Formy problémového chování, nástin možné prevence a intervence. Otázka delikvence a delikventního chování, agrese a šikany. Motivy chování v souvislosti s vývojem člověka, návaznost na výchovný styl vychovatele, možnosti řešení, práce s logickými důsledky závadného chování. Výchovné problémy adolescentního věku.
 5. Kriminalita a její prevence. Vybrané příklady programů prevence kriminality a jejich efektivita. 
Učební pomůcky a literatura: HADJMOUSSOVÁ, Z., VÁGNEROVÁ, M. Psychologie handicapu – část 1. Liberec: TU v Liberci, 2003. VÁGNEROVÁ, M. Psychologické podmínky vzdělávání zdravotně, sociálně a sociokulturně znevýhodněných lidí. Liberec: TU v Liberci, 2007.
Termín konání: 29.09.2021 - 17.02.2022
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec

Kód: CDV_122
Název: Vybraná témata z psychologie
Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: písemná test
Lektor: Mgr. Jiří Motl, Ph.D
Garant: Mgr. Jiří Motl, Ph.D
Anotace:

Cílem výuky je seznámení posluchačů se základními otázkami poznávání, zpracovávání informací a uvažování, s nejvýznamnějšími poznávacími schopnostmi a jejich rozvojem jak z obecného, tak z vývojového hlediska. Dostatečná pozornost bude věnována procesu učení a možnosti jeho ovlivnění. Důležitým tématem je i osobnost, její struktura a rozvoj, včetně jejího formování v průběhu vývoje, a také její dynamika, tj. analýza složek, které mohou jednotlivé osobnostní projevy ovlivňovat

Struktura:

Obsah: 

 1. Kognitivní činitelé. Zpracování poznatků a jejich uspořádání v závislosti na porozumění a existenci dřívějších znalostí. Myšlení jako funkce, která slouží ke zpracování informací a jejich využití při řešení problémů i při plánování dalšího postupu.
 2. Uvažování a rozhodování, analytické a heuristické myšlení. Oba způsoby uvažování, logické, analytické myšlení i intuitivní úvaha mohou mít různou podobu. 
 3. Vývoj uvažování a jeho proměny v průběhu života. Význam rozvoje hypotetického uvažování v období dospívání. Vývoj přístupu k řešení problémů. 
 4. Verbální schopnosti a jejich význam pro zpracování a kategorizaci poznatků. Vývoj verbálních schopností a jejich využívání (jak v oblasti porozumění, tak ve způsobu vyjadřování), v mluvené i psané podobě.
 5. Kognitivní styl jako individuální charakteristika. Kognitivní styl se projevuje určitým přístupem k poznávání a uvažování, který nemusí být stejně účinný.
 6. Tvořivost a tvořivý přístup k řešení problémů. Tvořivost jako komplexní schopnost, její součástí je flexibilita a schopnost produkovat nápady.
 7. Učení je základem kognitivního vývoje. Jeho výsledkem může být získání nových poznatků či dovedností, nebo trvalejší změna v uvažování či prožívání. Různé varianty učení a jejich vývoj. Důležitou součástí učení je paměť.
 8. Inteligence jako komplexní mentální schopnost, která zahrnuje jako kognitivní, tak exekutivní funkce. Jde o schopnost myslet, učit se ze zkušeností a účelně využívat svých znalostí a zkušeností. Specifika vývoje intelektových schopností.
 9. Osobnost jako komplexní a stabilní systém, který charakterizuje jedinečnost každého člověka. Vývoj osobnosti a jeho závislost na genetických dispozicích (které se projevují na úrovni temperamentu) a různých vnějších vlivech.
 10. Struktura osobnosti: základní rysy osobnosti, které lze chápat jako předpoklady k určitému způsobu reagování. Jejich souhrn vytváří osobnostní profil, který charakterizuje daného jedince. Stabilita a vývoj osobnosti od dětství do dospělosti.
 11. Dynamika osobnosti, která závisí na dispozici k určitému způsobu emočního prožívání. Potřeby a motivační vlastnosti jako osobnostní charakteristika. 
 12. Pojem já, sebepojetí jako individuálně specifická charakteristika a jeho vliv na chování. Struktura sebepojetí a jeho vývoj. Význam změny sebepojetí v dospívání.
Učební pomůcky a literatura: VÁGNEROVÁ, M. Základy obecné psychologie. Liberec: TU v Liberci, 2007. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie (Dospívání). Liberec: TU v Liberci, 1999.
Termín konání: 29.09.2021 - 17.02.2022
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec, 6. 11. - P 200 a 4. 12. P 300

Kód: CDV_123
Název: Sociální interakce ve škole
Rozsah předmětu: 16 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: klasifikovaný zápočet za aktivní účast na výuce a vyhovující prezentaci zadaného úkolu
Lektor: PhDr. Stanislava Exnerová
Garant: PhDr. Stanislava Exnerová
Anotace:

Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky komunikace, a to 

 • v oblasti získání poznatků o sociální komunikaci z hlediska sociální psychologie, evoluční psychologie, kognitivní vědy a pragmatiky,
 • v oblasti získání sociálně psychologických profesních dovedností pedagoga.
Struktura:

Obsah

 1. Vymezení rámce: sociální percepce, sociální komunikace, interpersonální chová
 2. Předpoklady efektivní komunikace: schopnost jako schopnost zohlednit kontext, emoční inteligence, kognitivní a emoční empatie, osobnostní charakteristiky pedagoga, kvalifikační požadavky.
 3. Charakteristiky zdravé komunikace, sociální vztahy ve vyučování, interkulturní specifika.
 4. Specifika, pedagogické komunikace, komunikační kompetence pedagoga.
 5. Specifika komunikace s dětmi, zejména pubescenty.
 6. Neverbální komunikace, vhodná sebeprezentace a vnímání druhých. Projevy emocí a jejich interpretace.
 7. Verbální komunikace, schopnost efektivně naslouchat a verbálně komunikovat v duchu zdravé komunikace.
 8. Empatický, pomáhající rozhovor.
 9. Komunikace mezi pedagogickými pracovníky.
 10. Komunikační bariéry a komunikace patologická.
 11. Konflikt, zvládání konfliktu, asertivní dovednosti.
 12. Specifika komunikace s rodiči žáků, třídní schůzky, konzultace.
 13. Prezentace k zadaným tématům: srozumitelnost, kladení otázek, kritika, pochvala, asertivní techniky, dospělá komunikace (transakční analýza), konflikt aj.
Učební pomůcky a literatura: EXNEROVÁ, S. Komunikační dovednosti. Otázky a odpovědi. Liberec: TU v Liberci, 2008. WIEDENOVÁ, M. Komunikativní dovednosti a řešení konfliktních situací. Liberec: TU v Liberci, 2002.
Termín konání: 29.09.2021 - 17.02.2022
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec

Kód: CDV_124
Název: Seminář k závěrečné práci
Rozsah předmětu: 2 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Způsob ukončení - upřesnění: zápočet je udělen za aktivní účast na semináři
Lektor: Ing. et Mgr. Kateřina Majdiaková, Ph.D.
Garant: Ing. et Mgr. Kateřina Majdiaková, Ph.D.
Anotace:

Cílem odborného semináře je metodika psaní závěrečné práce a následné konzultace v průběhu psaní práce. 

Struktura:

Obsah

 1. Informace o závěrečné práci: výběr témat, struktura a forma práce, bibliografické citace.
 2. Individuální konzultace
Termín konání: 29.09.2021 - 17.02.2022
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec

Kód: CDV_119
Název: Obecná pedagogika
Rozsah předmětu: 12 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Ústní zkouška
Způsob ukončení - upřesnění: předmět je ukončen ústní zkouškou, které předchází zápočet za seminární práci
Lektor: doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
Garant: doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
Anotace:

V rámci předmětu budou probídána témata zaměřená na obecnou pedagogiku

Struktura:

Obsah

 1. Pedagogika jako vědní disciplína, její specifikum, předmět a metody pedagogiky, soustava pedagogických věd, klíčové kategorie pedagogiky. Možnosti a rizika výzkumu v oblasti věd o výchově.
 2. Výchova jako základní kategorie pedagogiky, podstata a struktura výchovy, systémové pojetí výchovy, činitelé ovlivňující výchovný proces.
 3. Cíle výchovy a jejich struktura. Podmínky výchovy, prostředky a výsledky výchovy.
 4. Úloha výchovy v sociálním a ekonomickém životě společnosti, dynamika proměn, kontext kultivace osobnosti a profesní přípravy, současná společnost a výchova. 
 5. Vzdělání a vzdělávání. Pojem vzdělání, obsah vzdělávání, druhy vzdělávání. Soudobé teorie vzdělávání, modernizace pojetí a kurikula, vzdělávací reformy. Vzdělávací systém ČR a jeho změny, školský zákon.
 6. Základní činitelé výchovného procesu – vychovatel a vychovávaný, specifikum vztahu vychovatele a vychovávaného z hlediska cílů výchovy. 
 7. Pedagogická profese a její zvláštnosti v současném dynamickém světě. Osobnost pedagogického pracovníka. Autorita učitele a vychovatele, požadavky a podmínky jejich práce. Profesní kompetence, profesní étos, vzdělávání učitelů.
 8. Současná škola v systému výchovy. Specifikum školy jako instituce a organizace. Proměna školy, koncepty a paradigmata (inkluzivní škola, společné vzdělávání, specializace). Funkce školy, scénáře budoucnosti školy.
 9. Rodina v systému výchovy, dynamika současného pojetí rodiny (nukleární, polygamní rodina) a její důsledky pro výchovu, funkce rodiny. Spolupráce školy a rodiny, její proměny a typologie (výchovný, právní a etický aspekt).
 10. Dějinný kontext výchovy v závislosti na vývoji společnosti. Proměna české školy a vzdělanosti v kontextu pedagogického myšlení, rozvoje vědy, techniky a výroby, ekonomických a politických paradigmat.
Učební pomůcky a literatura: HORÁK, J. A KOL. Základy pedagogiky. Liberec: TU v Liberci, 2002.
Termín konání: 23.10.2021 - 23.10.2021
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec, P 300

LS 2021/2022

Kód: CDV_125
Název: Základy didaktiky
Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Ústní zkouška
Způsob ukončení - upřesnění: ústní zkouška
Lektor: PaedDr. Irena Vévodová
Garant: PaedDr. Irena Vévodová
Anotace:

studující se seznamují se základy didaktiky

Struktura:

Obsah:

 1. Didaktika – předmět, pojetí, funkce. Didaktika obecná a oborová.
 2. Vyučování – základní kategorie, jejich vztahy, vliv na rozvoj osobnosti.
 3. Formy a metody vyučování, prostředky, cíle a způsob plánování.
 4. RVP, ŠVP. Rozdělení učiva na tematické celky se zřetelem na mezipředmětové vztahy.
 5. Příprava pedagoga na vyučování (zřetel na diferenciaci a individualizaci ve výuce).
 6. Sociální interakce, komunikace se žáky, ohled na vliv únavy na pozornost.
 7. Motivace, využití tvůrčí činnosti, reproduktivní a produktivní metody vyučování. 8. Pedagogická diagnóza, způsoby hodnocení a klasifikace (sumativní, formativní, normativní, kriteriální, známkování, slovní hodnocení).
Učební pomůcky a literatura: KRATOCHVÍL, M., SOLFRONK, J., URBÁNEK, P. Základy didaktiky. Liberec: TU v Liberci, 2002.
Termín konání: 21.02.2022 - 01.07.2022
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec

Kód: CDV_126
Název: Didaktický seminář
Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Způsob ukončení - upřesnění: předmět je ukončen zápočtem za přípravu na výuku a mikrovýstupy
Lektor: Mgr. Jaroslav Kadlec
Garant: Mgr. Jaroslav Kadlec
Anotace:

Studující se seznamují se základními didaktickými principy v rámci praktické výuku, odborného výcviku a odborných předmětů

Struktura:

Obsah:

 1. Předmět didaktiky praktického vyučování a odborného výcviku.
 2. RVP, ŠVP příslušné střední školy studenta.
 3. Obory vzdělávání v rámci kontextu EU (systém EQF).
 4. Didaktické principy a zásady při praktickém vyučování a v odborném výcviku.
 5. Pojetí vyučovacích metod. Používané metody. Vyučovací formy.
 6. Didaktické prostředky v praktickém vyučování a v odborném výcviku.
 7. Systém utváření pracovních dovedností a návyků.
 8. Výsledky a hodnocení praktického vyučování a odborného výcviku.
Učební pomůcky a literatura: MERGL, J., KADLEC, J. Vybraná témata k didaktice praktického vyučování a odborného výcviku. Pracovní text. Liberec: TU v Liberci, 2009.
Termín konání: 21.02.2022 - 01.07.2022
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec

Kód: CDV_127
Název: Žáci z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
Rozsah předmětu: 12 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: písemný test
Lektor: Mgr. Jana Dluhošová
Garant: Mgr. Jana Dluhošová
Anotace:

Studující se seznamují se základními principy práce s žáky z dolišných sociokulturních skupin

Struktura:

Obsah:

 1. Prezenční výuka: Problematika integrace a asimilace národnostních menšin - migrační a integrační politika a její modely (pracovně-migrační model, asimilační model, multikulturálně pluralistický model). Přibližování tradičních modelů k modelu občanské integrace. Změna přístupu k imigrantům – integrace a její nástroje ve školním prostředí.
 2. E-learning: Odlišnosti žáků a jejich rodin z jiných sociokulturních prostředí. Vzhledem k rozsahu kurzu nepůjde o kulturně antropologický výčet odlišností, cílem bude upozornit na oblasti, v nichž se sociokulturní odlišnost může projevovat a rovněž na příčiny a podoby projevů této odlišnosti.
 • Vymezení sociokulturní odlišnosti a skupin populace, které se může týkat.
 • Předsudky a stereotypy.
 • Teorie sociokulturního handicapu.
 • Podoby soužití různých sociokulturních skupin.
Učební pomůcky a literatura: VÁGNEROVÁ, M. Sociokulturní problémy a odchylky v chování. Studijní text v prostředí Moodle. Liberec: TU v Liberci, 2008.
Termín konání: 21.02.2022 - 01.07.2022
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec

Kód: CDV_128
Název: Řešení šikany
Rozsah předmětu: 12 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: zápočet za aktivní účast
Lektor: Mgr. Petr Šolc
Garant: Mgr. Petr Šolc
Anotace:

Studující se seznamují se základními principy řešení šikany

Struktura:

Obsah:

Teoretická část: Pohled na šikanu jako onemocnění skupiny. Stádia vývoje šikany, pomoc obětem šikany, práce s oběťmi, agresory a rodiči. Prevence šikany.

Praktická část: výcvik je cílen na problematiku školního násilí, především šikany - její identifikaci, práci se třídou i jedinci a především možnosti prevence tohoto problémového chování.

 1. Interaktivní formou jsou probrány základní formy, etiologie, projevy.
 2. Děti ohrožené násilím i děti ohrožující.
 3. Souvislost s klimatem třídy, možnosti a limity práce pedagoga.
Učební pomůcky a literatura: JANOŠOVÁ, P. Šikana a vyčleňování žáků na ZŠ. Liberec: TU v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-780-2
Termín konání: 21.02.2022 - 01.07.2022
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec

Kód: CDV_129
Název: Vyjednávání a řešení konfliktů ve škole
Rozsah předmětu: 12 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: písemný test
Lektor: Mgr. Petr Šolc
Garant: Mgr. Petr Šolc
Anotace:

Výcvik je zaměřen na objasnění a vymezení možností krizových intervencí a řešení problémových situací, se kterými se pedagogové ve škole setkávají. Příkladem mohou být otázky motivování nemotivovaných žáků, řešení kázeňských přestupků, krizových situací při výuce, komunikace s agresivním žákem, ale i děti ohrožené prostředím a násilím – se syndromem CAN. V průběhu kurzu jsou frekventanti seznamováni se souvislostmi jak na straně klientů, tak na straně těch, kdož zasahují.

Struktura:

Obsah:

 1. rozpoznání, stanovení problémových a krizových situací,
 2. zvažování možných příčin a důsledků, 3. specifiky intervencí, možnosti řešení. 
Učební pomůcky a literatura: KREJČOVÁ, L. Komunikace s rodiči problémových žáků. Liberec: TU v Liberci, 2010.
Termín konání: 21.02.2022 - 01.07.2022
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec

Kód: CDV_130
Název: Seminář k pedagogické praxi
Rozsah předmětu: 15 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Ústní zkouška
Způsob ukončení - upřesnění: ústní zkouška
Lektor: Mgr. Jaroslav Kadlec
Garant: Mgr. Jaroslav Kadlec
Anotace:

Studijící se seznamují s činností školských zařízení. Poznat právní normy, kterými se zařízení řídí. Získat poznatky o praktickém vedení výchovně-vzdělávacího procesu. Zjistit stav a využívání technických prostředků a dalšího vybavení provozu. Praxe má dvě části, první formou náslechů v rozsahu minimálně 5 hodin, druhá v rozsahu min. 10 hodin zahrnuje vlastní výstupy Praxe je zakončena závěrečným seminářem.

Struktura:

Průběh praxe

1. Náslechy

 • pozorování podmínek zařízení (prostory, materiální vybavení, personální zajištění a využívání didaktické techniky)
 • rozhovory s pedagogickými pracovníky, event. s řediteli škol či zařízení
 • přehled o pedagogické dokumentaci a platných právních normách
 • charakteristika žákovské skupiny
 • způsoby řízení školy (zřizovatel, plánování, organizace, hodnocení činnosti)
 • pozorování průběhu výchovně-vzdělávací činnosti a přímé výchovné práce
 • rozbor a hodnocení průběhu výchovně-vzdělávací činnosti společně s příslušným pedagogickým pracovníkem
 • vypracování záznamu o pozorování – odevzdat vedoucímu praxe

2. Vlastní výstupy – přímá pedagogická práce s žáky Posluchač vypracuje písemnou přípravu na výukovou činnost. Přípravu předem konzultuje s pedagogem, u kterého se praxe uskuteční. Po výstupu proběhne rozbor a hodnocení.

Termín konání: 21.02.2022 - 01.07.2022
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec

Kód: CDV_131
Název: Vybraná témata z pedagogické psychologie
Rozsah předmětu: 12 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: písemný test
Lektor: PhDr. Vladimír Píša
Garant: PhDr. Vladimír Píša
Anotace:

Studující získají základní informace z oblasti sociální a pedagogické psychologie

Struktura:

Obsah:

 1. Učení, individuální rozdíly v učení, poznávací a učební styly.
 2. Východiska inkluzívního přístupu ve vzdělávání. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavní druhy podpůrných opatření. Tvorba a uplatnění plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu.
 3. Školská poradenská zařízení a jejich působnost a poskytování poradenských služeb dětem, žákům a studentům a školám a pedagogickým pracovníkům. Asistent pedagoga, jeho postavení a působnost.
 4. Specifické poruchy učení a chování, jejich vývojová specifika.
 5. Pedagogická diagnostika žáka, nejběžnější diagnostické metody, analýza produktů činnosti žáka.
 6. Školní úspěšnost žáka, její vymezení a vztah k budoucí profesní úspěšnosti, nejčastější příčiny školní neúspěšnosti. Zdravotní, sociokulturní a ekonomická specifika žáků z hlediska školní úspěšnosti, školní motivace.
 7. Problémy v chování u žáka, typické projevy, příčiny a pedagogický přístup.
 8. Hodnocení žáka pedagogem. Písemné a ústní testování znalostí. Klasifikace a slovní hodnocení. Normy hodnocení.
 9. Autoevaluace v práci pedagoga, informační zdroje pro autoevaluaci, výkonové a sociální indikátory, metody evaluace. 1
 10. Osobnost pedagoga, autodiagnostika, zátěž pedagogické profese z hlediska práce se školní třídou, její nárůst s ohledem na proměny ve školství a společnosti, syndrom vyhoření, prevence.
 11. Školní třída, struktura a dynamika školní třídy z hlediska věku žáků, proměny ve složení třídy a jejich dopad na klima třídy, management školní třídy, styly řízení ve vztahu ke klimatu třídy.
Učební pomůcky a literatura: KUTÍNOVÁ, Z., WIEDENOVÁ, M. Úvod do psychologie pedagogické a sociální. Liberec: TU v Liberci, 2002.
Termín konání: 21.02.2022 - 01.07.2022
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec