Česká architektura

Sylabus
Kód: CDV_227
Název: Česká architektura
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: PhDr. Luďka Hrabáková, Ph.D.
Garant: PhDr. Luďka Hrabáková, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cíl výuky:

Předmět je zaměřen na hlubší poznání architektury nejen jako významné oblasti výtvarného umění, ale také jako nejnázornějšího způsobu vyjádření idejí a ideálů příslušné doby a nástroje reprezentace moci. 

Cílem výuky je poskytnout studentům přehled o jednotlivých slohových obdobích, jejich charakteristických znacích, výrazových prostředích, typických architektonických prvcích a nejvýznamnějších stavebních památkách na našem území. Specifická pozornost bude věnována architektonickým památkám v Liberci a blízkém okolí.  Výklad bude doplněn bohatým obrazovým materiálem a filmovými ukázkami, ale také opakovacími testy a prací s pracovními listy. Do programu kurzu bude dle možností zařazeno několik vycházek do terénu s výkladem.

Metody výuky:

Hlavní metodou je výklad podpořený obrazovým materiálem, práce s obrazovým materiálem, určování slohových prvků, osvojení si a upevnění odborné terminologie, práce s videoukázkami, opakovací testy a závěrečný test. Studující budou mít k dispozici studijní texty a elektronický studijní materiál s názornými ukázkami. Dle možností bude kurz doplněn (nepovinnými) vycházkami a pro zájemce též tématickým poznávacím zájezdem.

Struktura:

Témata:

 1. týden: Pojem architektura, architektonický sloh, předrománská architektura
 2. týden: Románská architektura na našem území, její charakteristické znaky a stavební články, významné památky
 3. týden: Románsko-gotická a gotická architektura u nás, vývoj gotiky u nás, nejvýznamnější stavby tohoto období
 4. týden: Renesance v architektuře, její vývojové fáze, hlavní znaky renesanční architektury,
 5. týden: Významné renesanční stavby, zahradní architektura, manýrismus
 6. týden: Barokní architektura, vývojové fáze baroka u nás, hlavní znaky barokní architektury
 7. týden: Barokní stavitelé a významné barokní památky u nás, rokoko
 8. týden: Klasicismus a empír v architektuře, hlavní znaky, motivy a stavby
 9. týden: Historismus, historizující architektura, romantismus v architektuře (novogotika, neorenesance, neobaroko, atd.)
 10. týden: Architektura secese, její prvky, secesní stavby u nás, moderna
 11. týden: Kubismus v české architektuře. Obloučkový kubismus, národní sloh
 12. týden: Funkcionalismus, konstruktivismus u nás, novoklasicismus, meziválečná architektura
 13. týden: Poválečná architektura
 14. týden: Současná česká architektura, rekapitulace formou písemného testu
Učební pomůcky a literatura: Doporučená literatura: DIVIŠ, M. Nástin vývoje architektury v českých zemích. Praha: Grafoprint, 1999. DVOŘÁČEK, P. Gotický sloh. Architektura českých zemí. Praha: Levné knihy KMa, 2005. ISBN 80-7309-273-5. DVOŘÁČEK, P. Románský sloh. Architektura českých zemí. Praha: Levné knihy KMa, 2005. ISBN 80-7309-260-3. HÁJEK, V. Architektura. Klíč k architektonickým slohům. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-722-2. LUKEŠ, Z. [10 století architektury]. Vyd. 1. [6]. Architektura 20. století. Praha: Správa Pražského hradu, 2001. ISBN 80-86161-40-4. POJSL, M., LONDIN, V. Dvanáct století naší architektury. 2.vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003. ISBN 80-7182-163-2. ŠVÁCHA, R. Česká architektura a její přísnost. Padesát staveb 1989 - 2004. Vyd. 1. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2004. ISBN 80-903257-3-4. ŠVÁCHA, RO. Lomené, hranaté & obloukové tvary: česká kubistická architektura 1911-1923. Praha: Gallery, 2000. ISBN 80-86010-35-X. ŠVÁCHA, R. Od moderny k funkcionalismu. Praha: Victoria Publishing 1994. ISBN 80-85605-84-8. ZATLOUKAL, P. Architektura 19. století. Praha: DaDa, Správa Pražského hradu, 2001. ISBN 80-86161-39-0. ZEMAN, J. Liberec. Urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky. Liberec: Knihy 555, 2011. ISBN 978-80-86660-33-2.
Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)