Německý jazyk B1-B2/15-16

Sylabus
Kód: CDV_234
Název: Německý jazyk B1-B2/15-16
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Mgr. Jitka Pacltová
Garant: PaeDr. Irena Vlčková, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Kurz je určen absolventům kurzu B1 a zájemcům, kteří zvládají učivo uvedené učebnice do 14. lekce.

Každá hodina se skládá z úvodní konverzace, opakování probrané gramatiky, procvičování, vysvětlení nové gramatiky, nácviku správné výslovnosti, trénování slovní zásoby, četby, poslechu, sledování videí, …

Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností a postupný rozvoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studujících. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích, ale zároveň bude rozvíjena slovní zásoba ke specializovanějším tématům. Při výuce bude rovněž podporováno povědomí o dění v německy mluvících zemích a jejich reáliích.

Struktura:

2. semestr

V tomto semestru nebudeme pracovat s učebnicí, ale budeme opakovat dosud probranou gramatiku. Každá hodina bude doplněna cvičením na poslech, četbu, reálie a konverzaci.

 1. týden: Skloňování podstatných jmen – silné a slabé
 2. týden: Předložky
 3. týden: Časování silných sloves v přítomném čase
 4. týden: Způsobová slovesa – v přítomném i minulém čase
 5. týden: Préteritum a perfektum slabých sloves
 6. týden: Préteritum a perfektum silných sloves
 7. týden: Skloňování přídavných jmen
 8. týden: Souvětí souřadné
 9. týden: Souvětí podřadné (vedlejší věty)
 10. týden: Vazby sloves, zájmenná příslovce
 11. týden: Trpný rod
 12. týden: Zkouška formou písemného testu
 13. týden: Jazyková exkurze
 14. týden: Jazyková exkurze
Učební pomůcky a literatura: Němčina pro jazykové školy NOVĚ 2 (nakladatelství Fraus)
Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Čtvrtek: 14:20-15:50, H42
Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)
Poznámka:

V případě příznivé epidemiologické situace bude některý ze seminářů nahrazen jazykovou exkurzí.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce