Anglický jazyk B1/5-9

Sylabus
Kód: CDV_007
Název: Anglický jazyk B1/5-9
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Mgr. Bohdana Příhodová
Garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cílem kurzu je upevnit schopnost komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikaci v cizím jazyce. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností tak, aby se postupně budovalo sebevědomí a samostatnost při učení se jazyku.

 

Struktura:

1. semestr

 1. týden: Úvod a opakování
 2. týden: 5A No time for anything (druhý stupeň přídavných jmen a příslovcí; čas – fráze)
 3. týden: 5B Superlative cities (třetí stupeň přídavných jmen; popis města)
 4. týden: 5C How much is too much? (výrazy pro množství – too, not enough; zdraví a tělo)
 5. týden: 6A Are you a pessimist? (budoucí čas - will /won’t – předpovědi; opačná slovesa)
 6. týden: 6B I’ll never forget you (will/won’t – rozhodnutí, nabídky, sliby; slovesa + back)
 7. týden: 6C The meaning of dreaming (opakování časů; přídavná jména + předložky)
 8. týden: Opakování lekcí 5 a 6
 9. týden: 7A How to … (použití infinitivu s ‘to‘; slovesa s následným infinitivem)
 10. týden: 7B Being happy (použití gerundia – sloveso + -ing; )
 11. týden: 7C Learn a language in a month! (Muset/ nemuset/ nesmět)
 12. týden: Formální e-mail (žádost o informace)
 13. týden: Aktivity upevňující slovní zásobu a opakování gramatiky
 14. týden: Aktivity podporující mluvený projev

2. semestr

 1. týden: Praktický jazyk – v lékárně
 2. týden: 8A I don’t know what to do! (modální sloveso should pro rady)
 3. týden: Vazby se slovesem get
 4. týden: 8B If something can go wrong,…(podmínkové věty skutečné – first conditional)
 5. týden: Slovesa, která se často pletou
 6. týden: 8C You must be mine (příslovce způsobu; povídka – O. Henry)
 7. týden: Opakování lekcí 7 a 8
 8. týden: 9A What would you do? (podmínkové věty nereálné – second conditional; zvířata)
 9. týden: 9B I‘ve been afraid of it for years (předpřítomný čas se since a for; slova spojená se strachem)
 10. týden 9C Born to sing (použití předpřítomného a minulého času vedle sebe v kontextu)
 11. týden: Psaní životopisu (slavné osoby nebo osoby, kterou znám)
 12. týden: Praktický jazyk – přemísťování se po městě
 13. týden: Závěrečný test
 14. týden: Aktivity podporující mluvený projev
Učební pomůcky a literatura: Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden, English File Pre-intermediate, third edition (OUP)
Termín konání: ZS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)
Poznámka:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce