Studium pedagogiky pro učitele


Studium pedagogiky, původně nazývané pedagogické minimum má na Centru dalšího vzdělávání ZU v Libercdi (CDV) více jak dvacetiletou tradici. Výuku zajišťují renomovaní odborníci z TU v Liberci, z Univerzity Karlovy a z praxe. Většina pedagogů jsou osvědčení odborníci, kteří s CDV spolupracují dlouhodobě.

Studium pedagogiky pro učitele – základní informace

Charakteristika studia

Studium pedagogiky pro učitele je program určený učitelům odborných předmětů střední školy, učitelům praktického vyučování střední školy a učitelům odborného výcviku střední školy bez pedagogické kvalifikace, kteří vyučují na střední škole, středním odborném učilišti, odborném učilišti nebo ve středisku praktického vyučování. Minimální požadované vzdělání je úplné střední odborné.Kurz je koncipován podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a v souladu s § 60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Kurz je akreditován pod č. j. MSMT-32486/2016-2991.Na rozdíl od studia v oblasti pedagogických věd je pedagogická kvalifikace platná pouze pro výše jmenované typy středních škol.

Organizace studia

Studium je organizováno kombinací prezenční a distanční formy studia. Prezenční výuka probíhá formou sobotních konzultací (max. 2x za měsíc). Ke stěžejním předmětům jsou k dispozici distanční texty tištěné nebo přístupné na CD ROM, nebo povinné studijní texty vybrané s ohledem na požadavek samotného studia. Výuka je podpořena elektronickými studijními a informačními materiály v prostředí Moodle.Přijímací poplatek činí 500,- Kč.Přihlášky je možno podat:– elektronicky na adrese https: https://www.cdv.tul.cz/– na příslušných tiskopisech – jsou ke tažení na https://www.cdv.tul.cz/ – zasílejte na adresu: Technická univerzita v Liberci, CDV, Studentská 2, 461 17 Liberec 1.Termín podání přihlášek:1. kolo – do 30. června2. kolo – do 15. záříKontaktní osoba: Ing. Marie Židů, tel. 485 352 607, marie.zidu@tul.czIng. et Mgr. Kateřina Majdiaková, Ph.D., tel. 485 352 610, mob. 607 921 095, katerina.majdiakova@tul.czCena v současné době nepřevýší 5.250,- Kč za semestr.

Přijímání ke studiu

Přijímací zkouška se nekoná. Podmínkou přijetí ke studiu je minimálně úplné středoškolské odborné vzdělání. Vítána je praxe v oboru. O přijetí rozhoduje rektor TU v Liberci na základě doporučení odborného garanta.

Ukončení studia

Studium je ukončeno komisionální závěrečnou zkouškou, která má dvě části:

  1. Obhajoba závěrečné práce.
  2. Ústní závěrečná zkouška z obou předepsaných modulů.
Portál celoživotního vzdělávání TUL info@tul.cz