Lucemburkové a Jagellonci LS

Sylabus
Kapacita tohoto kurzu je v současné chvíli naplněna. Nicméně, stále se můžete přihlásit jako náhradník.
Kód: CDV_209
Název: Lucemburkové a Jagellonci LS
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: PaedDr. Jaroslava Šiftová
Garant: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Kurz je zaměřen na postižení klíčových událostí v dějinách lucemburského a jagellonského rodu s ohledem na vazbu dynastií k českému prostředí. Sleduje genealogii rodů v evropských souvislostech, důraz klade především na ty osobnosti, jejichž osudy jsou bezprostředně spjaty s dějinami Českého království a Svaté říše římské. Osobnostní charakteristiky vybraných členů rodů a jejich osudy jsou začleňovány do širšího historického kontextu. Pozornost je věnována i sepětí s historií všedního dne, méně známým členům dynastií a odrazu vlivu Lucemburků a Jagellonců na regionální dějiny Liberecka.

Vedle sekundárních zdrojů vychází část přednášek i z analýzy primárních pramenů. Pro posluchače je připraven učební text shrnující klíčové údaje témat jednotlivých bloků.

Součástí výuky je v letním semestru tematická exkurze „Lucemburská Praha“, spojená s prohlídkou královské cesty, Starého města, Ungeltu, Karlova mostu a Pražského hradu (v kontextu obsahu kurzu).

Struktura:

Témata:

 1. týden: Krize českého království na počátku 15. století.
 2. týden: Lucemburská Praha – tematická exkurze.
 3. týden: Zikmund Lucemburský – císař Svaté říše římské a uherský král.
 4. týden: Zikmund Lucemburský a Země koruny české.
 5. týden: Středoevropské lucemburské dědictví (po roce 1437), Alžběta Lucemburská. Osudy lucemburského vévodství.
 6. týden: Český stát po vymření Lucemburků. Albrecht Habsburský, Ladislav Pohrobek.
 7. týden: Doba poděbradská.
 8. týden: Jagellonci – původ rodu, genealogie, litevské knížectví, postavení v Polsku
 9. týden: Jagellonci a evropská politika. Nástup Jagellonců na český trůn.
 10. týden: Vladislav Jagellonský.
 11. týden: Český stavovský stát v době jagellonské.
 12. týden: Ludvík Jagellonský. Vídeňské smlouvy.
 13. týden: „Zapomenuté“ postavy obou rodů.
 14. týden: Liberecko v době lucemburské a jagellonské.

 

Učební pomůcky a literatura: Povinná literatura: ŠIFTOVÁ, J. Lucemburkové a Jagellonci. Doporučená literatura: BOBKOVÁ, Lenka Velké dějiny zemí Koruny české IV. a, 1310 - 1402. Praha: Paseka, 2003. 694 s. BOBKOVÁ, Lenka; BARTLOVÁ, Milena Velké dějiny zemí Koruny české IV. b, 1310 1402. Praha: Paseka, 2003. 583 s. BOBKOVÁ, Lenka; ŠMAHEL, František, a kol. Lucemburkové: česká koruna uprostřed Evropy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 929 s. ČECHURA, Jaroslav České země v letech 1310 - 1378: Lucemburkové na českém trůně I. Praha: Libri, 1999. 287 s. ČECHURA, Jaroslav České země v letech 1378 - 1437: Lucemburkové na českém trůně II. Praha: Libri, 2000. 438 s. ČECHURA, Jaroslav České země v letech 1437 - 1526, II. díl: Jagellonci na českém trůně. Praha: Libri, 2012. 300 s. ČECHURA, J., HLAVAČKA, M., MAUR, E. Ženy a milenky českých králů. Praha: Akropolis, 1994. 207 s. ČECHURA, J., HLAVAČKA, M., MIKULEC, J. Muži a milenci českých královen. Praha: Akropolis 1994. 215 s. ČECHURA, Jaroslav; ŽŮREK, Václav Lucemburkové: životopisná encyklopedie. České Budějovice: Veduta, 2012. 260 s. ČORNEJ, Petr. Světla a stíny husitství. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 482 s.
Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Úterý: 12:30-14:00, P201
Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)
Poznámka:

Vícesemestrový kurz.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce