Anglický jazyk A2/7-9

Sylabus
Kód: CDV_230
Název: Anglický jazyk A2/7-9
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Mgr. Věra Bitljanová, M.Ed.
Garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cílem kurzu je vybudovat základy schopnosti komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni A2. Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikace v cizím jazyce. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností tak, aby se postupně budovalo sebevědomí a samostatnost při učení se jazyku.  Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích, tak aby studenti byli schopni aktivně použít procvičované jazykové prostředky. V průběhu semestru budou pravidelně zařazovány aktivity ve formátu úrovňového testu A2.

Struktura:

2. semestr

 1. týden: Úvod. Opakování 7C-8B
 2. týden: 8C Would you like to drive a Ferrari? Práce s textem. Would you like to / like
 3. týden: 8C Sl zásoba – dobrodružství. Poslech. Větný přízvuk – výslovnost.
 4. týden: 8D They dress well but drive badly. Práce s textem. Příslovce.
 5. týden: 8D užití příslovcí – komunikace – „jak lidé u vás…?“
 6. týden: Praktický jazyk 8 – Going home. Návraty - Sl.zásoba a fráze
 7. týden: Strukturované psaní 8. Making a reservation. Psaní rezervace hotelu – formální e-mail.
 8. týden: Opakování 8: What do you remember? What can you do?
 9. týden: Test 8. Konverzační cvičení
 10. týden: 9A The True False Show. Stupňování adjektiv. poslech
 11. týden: 9A Sl.zásoba – adj.pro popis osobnosti, poslech. Komunikace-osobnost a její projevy.
 12. týden: 9B The highest city in the world. Práce s textem. Superlativy.
 13. týden: 9B Sl.zásoba – počasí. Komunikace – zeměpis, klima a turistika v Čechách.
 14. týden: 9 Opakovací cvičení 1-9. Test 9. Hodnocení kurzu.
Učební pomůcky a literatura: OXENDEN C., LATHAM-KOENING CH. New English File – Elementary. OUP 2015
Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Čtvrtek: 10:40-12:10, C222
Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)
Poznámka:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce