Biblické příběhy a současnost LS - Česká Lípa

Sylabus
Kód: CDV_244
Název: Biblické příběhy a současnost LS - Česká Lípa
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: PaedDr. Jaroslava Šiftová
Garant: PaedDr. Jaroslava Šiftová
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cíl výuky:

Kurz je založen na analýze vybraných biblických knih a na zhodnocení jejich odrazu v naší kultuře. Zaměřuje se na sepětí mýtů a příběhů s historickými skutečnostmi, výtvarným uměním, architekturou i literaturou, hledá jejich odraz v symbolice, jazyce, etice i tradicích naší společnosti, aktualizuje mytologický odkaz. 

Metody výuky:

Předmět bude vyučován formou přednášek seminárního charakteru, tedy s možností diskuzí, dotazů, připomínek, apod. Kurz je určen pro neodborníky v daném oboru, bude veden čistě populární formou.

Struktura:

Témata:

  1. semestr
  1. týden: Úvod do studia Bible (význam Bible, jazyk, složení), starozákonní příběhy a jejich odkaz dnešku
  2. týden: Kniha Genesis – Stvoření světa a člověka, Kain a Ábel, Noe a potopa, Babylonská věž a zmatení jazyků
  3. týden: Genesis – Abraham, příchod do Kanaánu, Izák, Ezau a Jákob
  4. týden: Genesis – Josef a jeho bratři, Hebrejci v Egyptě
  5. týden: Biblická kniha Exodus a současnost
  6. týden: Starozákonní příběhy v Knihách soudců a Knihách královských
  7. týden: Advent a Vánoce - biblický základ, historické kořeny, tradice
Učební pomůcky a literatura: Doporučená literatura: Bible. Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost 2008. Bible 21. Nová Bible kralická. 1.vyd. Kroměříž: Nadační fond NBK 2009. ČAPEK, V.: Historie Bible. Praha: Advent, 1990. ISBN 80-85002-19-1. DOWLEY, T. Školní průvodce Biblí. 1.vyd. Praha: Česká biblická společnost 1994. FOUILLOUX, D. et al.: Slovník biblické kultury. Praha: EWA, 1992. FRANZEN, A., Fröhlich, R., Smékal, B.: Malé dějiny církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. 398 s. PACOMIO, L. VANETTI, P. Malý biblický atlas. 1.vyd. Praha: Portál 1992. PAVLÁT, L. a kol.: Židé – dějiny a kultura. Praha: Židovské muzeum, 2001. 143 s. PIŤHA, SOKOL, J.: Člověk a náboženství. Praha: Portál, 2004. 245 s. SOKOL, J. Čtení z Bible. 1.vyd. Praha: Česká biblická společnost 1996. ŠIFTOVÁ, J.: Kořeny evropské kultury. Liberec: Podještědské gymnázium 2011. VONDRUŠKA, V. Církevní rok a lidové obyčeje. 1.vyd. České Budějovice: DONA 1991.
Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Česká Lípa, Euroškola
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Středa: 14:00-16:15, Euroškola
Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)