Anglický jazyk B1/5-8

Sylabus
Kód: CDV_006
Název: Anglický jazyk B1/5-8
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Mgr. Bohdana Příhodová
Garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cílem kurzu je vybudovat základy schopnosti komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni A2 – B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikaci v cizím jazyce. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností tak, aby se postupně budovalo sebevědomí a samostatnost při učení se jazyku.

Struktura:

1. semestr

 1. týden: Úvod a opakování
 2. týden: 5A A crowded planet (will a might pro předpovědi; životní prostředí)
 3. týden: 5B Never too old (be going to pro plány a ambice; slovní spojení)
 4. týden: 5C Conservation works (článek o ochraně přírody a rozhovor; slovesa a předložky)
 5. týden: 5D A charity event (nabídky, návrhy a žádosti)
 6. týden: Reading and writing 5: Which school? (e-mail do jazykové školy)
 7. týden: 6A Teenagers (přídavná jména pro vlastnosti; srovnávání – a lot, much, a bit, (not) as…as)
 8. týden: 6B Roles people play (3. stupeň přídavných jmen; vztahy)
 9. týden: 6C Family business (záporné přípony u přídavných jmen; článek, rozhlasové drama)
 10. týden: 6D Call me back (telefonování, nechávání vzkazů)
 11. týden: Reading and writing 6 (psaní krátkých zpráv, zkratky)
 12. týden: Aktivity upevňující slovní zásobu a opakování gramatiky
 13. týden: Porozumění čtenému
 14. týden: Aktivity podporující mluvený projev

2. semestr

 1. týden: Opakování slovní zásoby a gramatiky z minulého semestru
 2. týden: 7A 50 places to go (přítomný čas průběhový pro naplánované akce; cestování)
 3. týden: 7B What are you taking? (věci na dovolenou; vyjádření množství)
 4. týden: 7C Wish you were here (fráze s go; článek z časopisu o cestování)
 5. týden: 7D It doesn’t work (stížnosti a žádosti)
 6. týden: Reading and writing 7 (psaní stížnosti)
 7. týden: 8A Home sweet home (popis domova; otázky s How long – Jak dlouho…?)
 8. týden: 8B Meet the parents (pozvání na večeři; modální slovesa should, shouldn’t, must, mustn’t; infinitiv účelu)
 9. týden: 8C Cultural differences (běžná slovesa, slovesné vazby; kulturní rozdíly)
 10. týden: 8D What’s it like? (otázky – jaké něco je; další přídavná jména)
 11. týden: Reading and writing 8 ( popis místa a zvyklostí)
 12. týden: Aktivity upevňující slovní zásobu a opakování gramatiky
 13. týden: Test
 14. týden: Aktivity podporující mluvený projev

 

Učební pomůcky a literatura: REDSTON, CH., CUNNINGHAM, G. Face2face Pre-intermediate, CUP, second edition
Termín konání: ZS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)
Poznámka:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce