Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatel

Sylabus

Registrace skončila

Termín: ZS 2023/2024 Cena: 23 200,00 Kč

Charakteristika

Vzdělávací program Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel je určený absolventům středních škol, kteří mají zájem pracovat na pozici pedagogického pracovníka ve školách a školských zařazeních nebo jiných zařízeních rozvíjejících zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků nebo studentů. Absolvent tohoto vzdělávacího programu je kvalifikovaným pedagogem volného času a asistentem pedagoga.

Kurz je koncipován podle § 2 Vyhlášky č. 317/2005 Sb., v souladu s § 16 odst. 1f Zákona č. 563/2004 a s § 60 odst. 1 a 2 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.

 

Další vstupní podmínky

Uchazeč o studium musí mít středoškolské vzdělání s maturitou

Další informace

 • Garant: doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
 • Forma vzdělávání: Kombinované
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Poznámka

Součástí přihlášky je kopie maturitního vysvědčení a kopie potvrzení o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení. Poplatek za přijímací řízení činí 500 Kč. Platební údaje jsou uvedeny níže:

Číslo účtu: 305806603/0300

Variabilní symbol: 9960

Specifický symbol: 602143

Zpráva pro příjemce: Vaše příjmení a jméno  

Kurzy obsažené v tomto programu

ZS 2023/2024

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Anotace: cílem předmětu je prohloubit či obnovit znalosti pedagogických pracovníků v oblasti zdravovědy, anatomie a poskytování laické první pomoci. Absolvent tohoto kurzu se naučí, jak správně poskytnout první pomoc při život ohrožujících stavech, jak ošetřit i další drobná poranění, která mohou vzniknout při školních a mimoškolních aktivitách jeho svěřenců.

Učební pomůcky a literatura

RENDEKOVÁ, V., 2005. Somatologie. Liberec: TU v Liberci. RENDEKOVÁ, V., 2004. Základy první pomoci. Liberec: TU v Liberci.

Další informace

 • Garant: doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
 • Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 1
 • Způsob ukončení: Aktivní účast (klasifikovaný zápočet za písemný test)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah:

 1. Člověk jako biologický systém. Základní principy systémového přístupu v biologii. Obecné vlastnosti systémů. Taxonomické zařazení člověka.
 2. Ontogenetický vývoj člověka od početí do smrti.
 3. Základní stavba organismu.
 4. Obecné zásady hygieny.
 5. Zásady první pomoci:
 • dítě v bezvědomí
 • dýchací potíže
 • vybraná infekční onemocnění, horečka a dehydratace
 • alergie a atopie
 • bolesti břicha
 • intoxikace
 • termická poranění – popáleniny, úžeh
 • poranění končetin
 1. Základy duševní hygieny

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

V obecné psychologii se klade důraz na problematiku osobnosti se zvláštním zřetelem k individuálním vlastnostem žáků, na otázky kognitivní složky osobnosti a senzomotorických dovedností, souvisejících s procesem učení. Zároveň si studující osvojují základní poznatky o současných psychologických směrech (kognitivní psychologie, humanistická psychologie).

Učební pomůcky a literatura

VÁGNEROVÁ, M., 2007. Základy obecné psychologie. Liberec: TU v Liberci.

Další informace

 • Garant: Mgr. Oto Dymokurský
 • Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 10
 • Způsob ukončení: Závěrečný test (písemný test)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah:

 1. Vymezení základních pojmů obecné psychologie.
 2. Osobnost – vlastnosti osobnosti.
 3. Poznávací procesy a jejich vymezení. Jejich význam: zpracování informací, orientace v prostředí.
 4. Schopnosti a jejich vývoj, intelektové a mimointelektové schopnosti.
 5. Pozornost a paměť jako předpoklad poznávání.
 6. Autoregulační procesy a jejich vývoj: emoce, motivace vůle.

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Studuící se seznamují se základy pedagogiky a didaktiky

Učební pomůcky a literatura

HORÁK, J. a kol., 2001. Základy pedagogiky. Liberec: TU v Liberci.

Další informace

 • Garant: doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
 • Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 2
 • Způsob ukončení: Ústní zkouška (Předmět je ukončen ústní zkouškou, které předchází zápočet za seminární práci)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah 

 1. Pedagogika jako vědní disciplína, její specifikum, předmět a metody pedagogiky, soustava pedagogických věd, klíčové kategorie pedagogiky. Možnosti výzkumu v oblasti věd o výchově.
 2. Výchova jako základní kategorie pedagogiky, podstata a struktura výchovy, systémové pojetí výchovy, činitelé ovlivňující výchovný proces.
 3. Cíle výchovy a jejich struktura. Podmínky výchovy, prostředky a výsledky výchovy.
 4. Úloha výchovy v sociálním a ekonomickém životě společnosti, dynamika proměn, kontext kultivace osobnosti a profesní přípravy, současná společnost a výchova.
 5. Vzdělání a vzdělávání. Pojem vzdělání, obsah vzdělávání, druhy vzdělávání. Soudobé tendence vývoje a modernizace vzdělávání, kurikulární reforma. Vzdělávací systém ČR a jeho změny, školský zákon.
 6. Základní činitelé výchovného procesu – vychovatel a vychovávaný, specifikum vztahu vychovatele a vychovávaného z hlediska cílů výchovy.
 7. Pedagogická profese a její zvláštnosti v současném dynamickém světě. Autorita učitele a vychovatele, požadavky a podmínky jejich práce. Profesní kompetence, profesní étos.
 8. Současná škola v systému výchovy. Specifikum školy jako instituce a organizace. Funkce školy, scénáře budoucnosti školy.
 9. Rodina v systému výchovy, dynamika současného pojetí rodiny (nukleární, polygamní rodina) a její důsledky pro výchovu, funkce rodiny. Spolupráce školy a rodiny a její typologie (výchovný, právní a etický aspekt).
 10. Dějinný kontext výchovy v závislosti na vývoji společnosti. Proměna české školy a vzdělanosti v kontextu pedagogického myšlení, rozvoje vědy, techniky a výroby, ekonomických a politických paradigmat.
 11. Teorie vyučování pro vychovatele. 

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Studující se seznámí se základními teoretickými východisky speciální pedagogiky a trendy v této oblasti. Získají informace o možnostech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a principech inkluzivního vzdělávání.

Učební pomůcky a literatura

BARTOŇOVÁ, M. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. Brno: Muni Press, 2017. ISBN 978-80-210-6560-4. HANÁKOVÁ, A., STEJSKALOVÁ, K. Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání. Praha: Člověk v tísni, o.p.s., 2015. ISBN 978-80-87456-55-2. Dostupné z: https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/prace_s_trid_kol_ve_spol_vzdelavani_1_pracovni_listy_varianty_0.pdf (vid. 17. 9. 2021) LECHTA, V. a kol. Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1123-5. MICHALOVÁ, Z., PEŠKATOVÁ, I. Podpora osobnostní a sociální výchovy v inkluzivním vzdělávání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. ISBN 978-80-7372-838-0. RUTOVÁ, N., NĚMCOVÁ, M., DOLEŽALOVÁ, O. Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání. Praha: Člověk v tísni, o.p.s., 2015 ISBN 978-80-87456-56-9. Dostupné z: https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/prace_s_trid_kol_ve_spol_vzdelavani_2_pracovni_listy_varianty.pdf (vid. 17. 9. 2021) VALEŠKOVÁ VINCEOVÁ, E. Jak na formativní hodnocení. Praha: NPI. Dostupné z: https://www.nidv.cz/bulletiny?task=bulletins.download_pdf&id=38 (vid. 17. 9. 2021) VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2014. ISBN978-80-262-0602-6. VOSMIK, M. a BĚLOHLÁVKOVÁ, L. Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-687-2.

Další informace

 • Garant: Mgr. Jana Hlavová
 • Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 1
 • Způsob ukončení: Aktivní účast (předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem za seminární práci)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah

 1. Základy speciální pedagogiky
 2. Rodina a dítě se speciálními vzdělávacími potřebami
 3. Možnosti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 4. Inkluzivní vzdělávání
 5. Systém podpůrných opatření

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Možnosti zařazení ekologické výchovy do praktické i teoretické výuky. Základní principy tvorby programů ekologické výchovy (her, vycházek, výletů, exkurzí). Orientace v ekovýchovných programech, školních ekologických projektech a organizacích, které je nabízejí.

Učební pomůcky a literatura

ANDĚL, P., 2005. Ochrana životního prostředí. 2. opravené vydání. Liberec: TU v Liberci. WINTEROVÁ, L., 2003. Kapitoly z ekologické výchovy. Liberec: TU v Liberci.

Další informace

 • Garant: Mgr. Lenka Winterová
 • Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 1
 • Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce (předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem za výše uvedený písemný test a semestrální práci (popis, realizace a zhodnocení aktivity z ekologické výchovy).)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah

 1. Základní ekologické pojmy (ekologie, životní prostředí, krajina, ekosystém, společenstvo, populace, jedinec, koloběh látek, tok energie, potravní řetězec, produktivita, homeostáze, biodiverzita, sukcese, klimax, nika, biotop, kompetice, tolerance, adaptace). Složky životního prostředí a zdraví (hluk, vibrace, záření, znečišťující látky ve vodě, v půdě, v potravě, v ovzduší, emise, imise, odpady, toxicita). Vývoj vztahu člověka k životnímu prostředí.
 2. Ekologická etika, osobní vztah k přírodě, spoluzo­dpovědnost za životní prostředí, globální x lokální problematika životního prostředí, domácí ekologie, trvale udržitelný rozvoj.
 3. Didaktika ekologické výchovy.
 4. Aktuální témata – klima a změny klimatu, sucho, povodně a další extrémy počasí v kontextu české krajiny.
 5. Organizace zabývající se ekovýchovou a jejich nabídka (přehled, typy nabízených činností, ukázka programu).
 6. Školní ekologické projekty, jednorázové, dlouhodobé (příklady, možnosti aplikace).
 7. Příprava ekovýchovné hry, vycházky, výletu, exkurze apod.

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Při studiu vývojové psychologie je kladen důraz na pochopení činitelů ontogeneze lidské psychiky a na osvojení věkových zvláštností dětí a dospívajících. Studující budou mít možnost proniknout do základní problematiky vývojové psychologie s ohledem na pozdější využití těchto poznatků v pedagogické praxi. 

Učební pomůcky a literatura

VÁGNEROVÁ, M., 1999. Vývojová psychologie - dospívání. Liberec: TU v Liberci.

Další informace

 • Garant: Mgr. Oto Dymokurský
 • Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 1
 • Způsob ukončení: Závěrečný test (písemný test)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Základní témata:

 1. Vymezení základních pojmů vývojové psychologie. Základní činitelé psychického vývoje.
 2. Dědičnost a faktory vnějšího prostředí v ontogenezi lidské psychiky.
 3. Vývoj, zrání a učení – zákonitosti vývojové psychologie.
 4. Základní vývojové mezníky a vymezení vývojových etap.
 5. Problematika školního věku s ohledem na školní úspěšnost.
 6. Adolescence.

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Studující se seznamují se základními principy metodiky vedení zájmové činnosti.

Učební pomůcky a literatura

HÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J., 2008. Pedagogické ovlivňování volného času. Praha: Portál.

Další informace

 • Garant: Mgr. et Bc. Martin Vejvoda
 • Rozsah předmětu: 15 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 2
 • Způsob ukončení: Závěrečný test (předmět je ukončen klasifikovaným písemným testem)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah:

 1. Charakteristika zájmů, jejich vlastnosti, kategorizace. Zájmy a jejich uspokojování jako jeden z prostředků psychohygieny. Ontogenetický vývoj zájmů a jejich respektování při práci s jednotlivými věkovými skupinami. Využití pravidelné organizované zájmové činnosti jako prostředku socializace dítěte. Vytváření sociálních skupin v zájmové činnosti a specifika jejich vedení. Osobnostní předpoklady pedagoga pro vedení zájmové činnosti. Motivace v organizované zájmové činnosti. Navozování a rozvoj kreativity, práce s talenty. Soustava zařízení pro uspokojování zájmových aktivit dětí a mládeže. Spolupráce subjektů organizujících volnočasové aktivity dětí a mládeže. Vnitřní a vnější evaluace vedení zájmových útvarů. Prezentace výsledků zájmových činností veřejnosti. Zájmová činnost jako prevence sociálně-patologických jevů dětí. Zajištění bezpečnosti účastníků zájmových aktivit.
 2. Trh volného času, školská zařízení a komerční subjekty. Soustava školských zařízení pro naplňování volného času, zařízení pro zájmové vzdělávání, ubytovací a výchovná zařízení, jejich poslání, cíle, cílové skupiny, prostředky. Zásady tvorby školních vzdělávacích programů pro školní družinu, školní klub, domov mládeže, dům dětí a mládeže – obecné požadavky, zohlednění místních specifik každého zařízení (tvorba a rozbor konkrétních dokumentů). Požadavky na vedení pedagogické dokumentace. Zdroje financování – místní, regionální, grantová řízení, sponzorské dary.

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Studující se seznamují se základními principy vedení výtvarné činnosti

Učební pomůcky a literatura

BABYRÁDOVÁ, H., 2005. Výtvarná dílna. Praha: TRITON. CIKÁNOVÁ, K., 1966. Objevujte s námi. Praha: Aventinum. CIKÁNOVÁ, K., 1993. Malujte s námi. Praha: Aventinum. CIKÁNOVÁ, K. Kreslete s námi. Praha: Aventinum. HAZUKOVÁ. H.; ŠAMŠULA, P., 1994. Didaktika výtvarné výchovy I. Praha: PedF UK. HORÁČEK, R., 1998. Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno: CERM. ROESELOVÁ, V., 2000. Námět ve výtvarné výchově. Praha: Sarah. ROESELOVÁ, V., 1966. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah. ROESELOVÁ, V., 2000. Proudy ve VV. Praha: Sarah. SLAVÍKOVÁ, V.; SLAVÍK, J.; ELIÁŠOVÁ, S., 2007. Dívej se, tvoř a povídej!. Praha: Portál. UŽDIL, J., 2002. Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Praha: Portál.

Další informace

 • Garant: PhDr. Hana Valešová, Ph.D.
 • Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 1
 • Způsob ukončení: Písemná ročníková práce (povinná část je ukončena zápočtem za aktivní účast, volitelná klasifikovaným zápočtem za výtvarné práce)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah:

Povinná část: Výtvarné činnosti – proces růstu osobnosti. Výtvarné vzdělávání z historické a současné perspektivy. Výtvarná výchova v kontextu výtvarného umění. Plánování výtvarných činností v souladu s aktuálním pojetím a trendy výtvarného vzdělávání. Zprostředkování umění ve výtvarných a volnočasových aktivitách. Dětský výtvarný projev a jeho charakteristické znaky. Metodika přípravy výtvarných aktivit. Orientace v odborné terminologii.

Volitelná metodika zájmové činnosti: (Výuka probíhá formou třídenního kurzu.) Praktická aplikace teoretických poznatků v přípravě, realizaci a reflexi výtvarných činností. Nové přístupy a experimentování v kresbě, malbě, grafice, prostorovém vytváření, akční a objektové tvorbě. Důraz na hledání a objevování nových možností vizuálně obrazného vyjádření – rozvoj vlastních tvůrčích dovedností. Metodika práce s námětem, výtvarnými technikami a prostředky.

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Studující se seznamují se základními proncipy vedení hudební výchovy

Učební pomůcky a literatura

PROKEŠ, Z., 1999. Základy hudební nauky. Liberec: TU v Liberci. KOUCKÝ, J., 2002. Vývoj evropského hudebního myšlení a jeho využití v hodinách HV. CD ROM. Liberec: TU v Liberci. KOUCKÝ, J., 2002. Poslechové činnosti v hodinách HV I. a II. CD ROM. Liberec: TU v Liberci.

Další informace

 • Garant: MgA. Zuzana Bubeníčková
 • Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 1
 • Způsob ukončení: Písemná ročníková práce (zápočet je udělen za aktivní účast na výuce)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Povinná část: Charakteristika a specifické zvláštnosti hudebně-výchovného procesu. Analýza psychologických předpokladů hudebního rozvoje mládeže. Obecná charakteristika jednotlivých hudebních činností a jejich vzájemné propojení. Organizační formy práce a metody osvojování základních hudebních dovedností a návyků. Význam estetického působení a prožívání jako součást rozvoje osobnosti (souvislost s jinými druhy umění). Tvůrčí aktivity skupinové a individuální, péče o rozvoj talentovaných jedinců, využití volného času. Praktické ukázky kolektivních činností a her.

Volitelná metodika zájmové činnosti: Metody osvojování základních hudebních dovedností a návyků.

Základní témata:

 • Soubor hudebních činností: obecná charakteristika, metodické postupy
 • Pěvecké činnosti a jejich význam: vytváření základních pěveckých návyků, metodika osvojování písní v různých věkových skupinách, způsoby nácviku vícehlasu, výběr písňového repertoáru pro různé věkové kategorie, stavba hlasového ústrojí, způsob fonace, zásady hlasové hygieny dětí a pedagogů, hlasové poruchy a choroby hlasového ústrojí
 • Poslechové a pohybové činnosti: formy poslechu v jednotlivých věkových skupinách, způsoby práce s poslechovou skladbou, možnosti pohybového vyjádření v jednotlivých věkových skupinách, výběr vhodných poslechových skladeb se zaměřením na různé druhy aktivit
 • Instrumentální činnosti: hra na tělo a její využití, Orffův instrumentář, metodika vedení instrumentálního kolektivu, základy dirigování

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

studující se seznamují se základními principy vedení tělesné výchovy

Učební pomůcky a literatura

BURSOVÁ, M., 2005. Kompenzační cvičení: uvolňovací, protahovací, posilovací. Praha: Grada. DVOŘÁKOVÁ, H., 1995. Cvičíme a hrajeme si. Olomouc: Hanex. 80-85783-07-X. DVOŘÁKOVÁ, H., 2000. Didaktika TV nejmenších dětí a dětí s hendikepy. Praha: UK – PF. KAPLAN, A., BARTŮNĚK, D., NEUMAN, J., 2004. Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou. Praha: Portál. MAZAL, F., 2000. Pohybové hry a hraní. 1. vyd. Olomouc: Hanex. MUŽÍK, V., KREJČÍ, M., 1997. Tělesná výchova a zdraví. 1. vyd. Olomouc: Hanex. ISBN 80-85783-17-7. NEUMAN a kol., 2005. Turistika a sporty v přírodě. Praha: Portál. TŮMA, M., TKADLEC, J., 2004. Hry s míčem pro děti. Praha: Grada. ZEMÁNKOVÁ, M., 1998. Pohyb nad zlato. 1. vyd. Olomouc: Hanex. ISBN 80-85783. ZIMMEROVÁ, M., 2001. Netradiční sportovní činnosti. Praha: Portál.

Další informace

 • Garant: Mgr. Helena Rjabcová
 • Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 1
 • Způsob ukončení: Písemná ročníková práce (zápočet za aktivní účast)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah: Studující získají teoretické znalosti a praktické dovednosti nezbytné pro organizaci a vedení mimoškolních pohybových aktivit. Obsah výuky je přizpůsoben věkové kategorii mládeže, se kterou skupina studujících běžně pracuje. Jedná se jak o činnosti prováděné v přírodním prostředí, tak i v tělocvičně nebo ve třídě. Studenti se seznámí s možnostmi rozvoje základní motoriky prostřednictvím regeneračních cvičení a psychomotoriky (případně i s možnostmi využití prvků kineziologie). Zároveň získají přehled drobných pohybových her rozvíjejících motorické schopnosti a pohybovou tvořivost a seznámí se s některou z méně rozšířených sportovních her vhodnou pro příslušnou věkovou kategorii.

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Studující se seznamují se základními principy vedení dramatické výchovy

Učební pomůcky a literatura

BUDÍNSKÁ, H., 1992. Hry pro šest smyslů. Praha: Gamma. MACHKOVÁ, E., 1992. Metodika dramatické výchovy. Praha: Artama. MACHKOVÁ, E., 2007. Jak se učí dramatická výchova. Praha, AMU. VALENTA, J., 1997. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Strom. VALENTA, J., 2008. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1865-1. VIEHOFFOVÁ, H. Š., REUYSOVÁ, E., 1996. Jak s dětmi trávit volný čas. Praha: Portál.

Další informace

 • Garant: Mgr. Hana Zahradníková
 • Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 1
 • Způsob ukončení: Písemná ročníková práce (povinná část je ukončena zápočtem za aktivní účast, volitelná klasifikovaným zápočtem za práci během semináře)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah:

Povinná část: Teorie dramatické a osobnostní výchovy, charakteristika, obsah a cíle dramatické výchovy, základní metody a způsoby práce, uspořádání lekce, řídící role pedagoga, příprava a plánování práce, prostředí, podmínky a organizace, projektová metoda, praktické semináře ve skupinách. Ukázky některých her a cvičení.

Volitelná metodika zájmové činnosti: (Výuka probíhá formou třídenního kurzu v plenéru.) Úvodní část dramatické lekce, dramatické hry na rozvoj smyslového vnímání, pohyb a pantomima, kontakt, nonverbální komunikace a skupinová citlivost, dramatické hry na rozvoj plynulosti řeči a slovní komunikace, tvořivost, improvizace s dějem, pomocná cvičení, praktická příprava lekce dramatické výchovy pro věkovou skupinu, se kterou posluchači pracují, návrhy využití projektové metody. Interakční hry, možnosti využití dramatické výchovy v enviromentálních hrách. Konzultace tématu závěrečné práce z dramatické výchovy. 

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Cílem odborného semináře je metodika psaní závěrečné práce a následné konzultace v průběhu psaní práce. Seminář zajišťují vyučující stěžejních předmětů, kteří práce vedou.

Další informace

 • Garant: Ing. et Mgr. Kateřina Majdiaková, Ph.D.
 • Rozsah předmětu: 5 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 1
 • Způsob ukončení: Kolokvium (zápočet za aktivní účast)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah:

1. část: Informace o závěrečné práci: výběr témat, struktura a forma práce, bibliografické citace

2. část: Individuální konzultace k závěrečným pracím a diskuse.

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky komunikace, a to

 • v oblasti získání poznatků o oboru
 • v oblasti získání elementárních praktických dovedností pro práci učitele

Učební pomůcky a literatura

EXNEROVÁ, S., 2008. Komunikační dovednosti. Otázky a odpovědi. Liberec: TU v Liberci.

Další informace

 • Garant: PhDr. Stanislava Exnerová
 • Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 1
 • Způsob ukončení: Písemná ročníková práce (zápočet za aktivní účast na výuce a vyhovující prezentaci zadaného úkolu)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah:

 1. Sociální komunikace a specifika pedagogické komunikace.
 2. Emoční inteligence v interakci.
 3. Komunikační bariéry. Griceovy komunikační maximy a principy transakční analýzy v praxi. Charakteristiky zdravé komunikace.
 4. Interkulturní komunikace.
 5. Neverbální komunikace, sebeprezentace pedagogů, porozumění sebeprezentaci dítěte a rodičů.
 6. Verbální komunikace, schopnost efektivně naslouchat. Dialog.
 7. Empatická komunikace, pomáhající rozhovor.
 8. Specifika komunikace s dospívajícími.
 9. Zvládání konfliktu, empatická asertivita ve škole.
 10. Specifika komunikace s rodiči žáků.
 11. Základy výukové komunikace.
 12. Diskuse k řešení zadaných modelových situací.

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Studující se seznamují se základními principy pedagogiky volného času

Učební pomůcky a literatura

HÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J., 2008. Pedagogické ovlivňování volného času. Praha: Portál.

Další informace

 • Garant: Mgr. et Bc. Martin Vejvoda
 • Rozsah předmětu: 20 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 2
 • Způsob ukončení: Závěrečný test (písemný test)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah:

 1. Pojmy výchova mimo vyučování a výchova ve volném čase. Funkce výchovy mimo vyučování. Požadavky na výchovu mimo vyučování ve volném čase. Obsah výchovy mimo vyučování – struktura a charakteristika činností, okruhy aktivit. Přehled a činnost školských zařízení pro zájmové vzdělávání a školských výchovných a ubytovacích zařízení.
 2. Pedagogika volného času jako vědní obor, základní pojmy. Volný čas, teoretické aspekty volného času. Volný čas dětí a mládeže. Pedagogické ovlivňování volného času. Volný čas a životní styl. Zvláštnosti učení ve volném čase. Psychohygiena a výchova ve volném čase. Vztahy a komunikace při výchově ve volném čase. Osobnost pedagoga volného času – vychovatele a jeho profesní příprava. Současné trendy a problémy při výchově ve volném čase

 

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Studující se seznamují se specifiky spojenými s vývoovým obdobím adolescence

Učební pomůcky a literatura

BENDL, S., 2003. Prevence a řešení šikany ve škole. Praha: ISV. ČEDÍK, M., ŠTROSSOVÁ, H., 2008. Participace rodičů na intervenci žáků s poruchami emocí a chování v komunitním systému. In Sborník z konference s mezinárodní účastí – Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido. S. 102. ČERNÍKOVÁ, V., 2003. Prekriminalita dětí a kriminalita mladistvých, kterým byla uložena ochranná opatření. Praha: Policejní akademie ČR. DOLEŽALOVÁ, E., 2004. Hry na dětské tábory. Praha: Grada. HÁJKOVÁ, V., 2005. Integrativní pedagogika. Praha: Institut pedagogickopsychologického poradenství ČR. HAVRDOVÁ, Z., HAJNÝ, M., 2008. Praktická supervize. Praha: Galén. HAWKINS, P., SHOHET, R., 2004. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál. HIEKSON, A., 2000. Dramatické a akční hry ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha: Portál. CHVÁLA, V., TRAPKOVÁ, L., 2008. Rodinná terapie a teorie jin-jangu. Praha: Portál. LANIADO, N., 2004. Máte neklidné dítě? Praha: Portál. MACEK, P., 2003. Adolescence. Praha: Portál. ISBN: 80-7178-747-7. MICHALOVÁ, Z., 2004. Analýza dílčích aspektů specifických poruch. Praha: UK. ŠIMANOVSKÝ, Z., ŠIMANOVSKÁ, B., 2005. Hry pro rozvoj zdravé osobnosti. Praha: Portál. TRAPKOVÁ, L., CHVÁLA, V., 2004. Rodinná terapie psychosomatických poruch. Praha: Portál. VOJTOVÁ, V., 2004. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. Brno: MU. VOJTOVÁ, V., 2008. Úvod do etopedie. Brno: Paido.

Další informace

 • Garant: PhDr. Miloslav Čedík
 • Rozsah předmětu: 15 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 2
 • Způsob ukončení: Kolokvium (klasifikovaný zápočet za aktivní účast a absolvování a adekvátní zvládnutí samostatného výstupu.)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah:

 1. Dílčí pojetí adolescence; psychologické, pedagogické a sociální charakteristiky;
 2. Vývojové změny v adolescenci
 3. Nárůst problémového a rizikového chování u adolescentů od počátku 90. let 20. století a etiologie, některé jeho projevy; analýza dílčích rizik
 4. Příklady jednotlivých forem problémového chování, nástin možné prevence a intervence, delikventní chování, kriminalita, závislostní chování, rizikové sexuální chování, poruchy příjmu potravy, poruchy vztahu k vlastnímu já
 5. Hodnotová orientace a výkonová motivace adolescentů

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Anotace:

Kurz přináší hlubší porozumění odlišností žáků a jejich rodin z jiných sociokulturních prostředí. Cílem předmětu je upozornit na oblasti, v nichž se sociokulturní odlišnost může projevovat a rovněž na příčiny a podoby projevů této odlišnosti. Předmět zároveň nabízí širokou škálu aktivit pro práci se třídou/skupinou, vytváření životního plánu žáka a konstruktivní řešení konfliktů.

Učební pomůcky a literatura

HADJMOUSSOVÁ, Z., VÁGNEROVÁ, M. Psychologie handicapu – část 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. ISBN 978-80-7083-790-0. VÁGNEROVÁ, M. Psychologické podmínky vzdělávání zdravotně, sociálně a sociokulturně znevýhodněných lidí. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. ISBN 978-80-7372-184-8.

Další informace

 • Garant: Mgr. Jana Dluhošová
 • Rozsah předmětu: 15 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 2
 • Způsob ukončení: Písemná ročníková práce (klasifikovaný zápočet za případovou studii)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah:

 1. Vymezení sociokulturní odlišnosti a skupin populace, kterých se může týkat.
 2. Kultura-kulturní prvky, zjevné a skryté znaky kultury
 3. Teorie sociokulturního handicapu
 4. Podoby soužití různých sociokulturních skupin, vícejazyčnost
 5. Komunikace s rodinou žáka ze sociokulturně odlišného prostředí, řešení konfliktů, mediace

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Výcvik je cílen na problematiku školního násilí, především šikany – její identifikaci, práci se třídou i jedinci a především možnosti prevence tohoto problémového chování. Interaktivní formou jsou probrány základní formy, etiologie, projevy. Děti ohrožené násilím i děti ohrožující. Zvýrazněna je souvislost s klimatem třídy, možnosti a limity práce pedagoga. Praktické nácviky v malých skupinkách ilustrují jednotlivé kroky, proto je nutná aktivní účast frekventantů. 

Učební pomůcky a literatura

JANOŠOVÁ, P., 2011. Šikana a vyčleňování žáků na ZŠ. Liberec. TU v Liberci. ISBN 978-80-7372-780-2

Další informace

 • Garant: Mgr. Petr Šolc
 • Rozsah předmětu: 15 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 2
 • Způsob ukončení: Závěrečný test (klasifikovaný zápočet za aktivní účast a písemný test)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah

 1. Šíkana a jeí fáze
 2. Prevence šikany
 3. řešení šikany

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Studující si dle svého zájmu volí metodiku výtvarné, hudební nebo dramatické výchovy

Další informace

 • Garant: Ing. et Mgr. Kateřina Majdiaková, Ph.D.
 • Rozsah předmětu: 20 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 2
 • Způsob ukončení: Písemná ročníková práce (zápočet za aktivní účast)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

viz. jednolitvé metodiky zájmových činností

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Pedagogická psychologie obsahuje analýzu všech základních otázek psychologie vyučování a výchovy. Vybrané kapitoly ze sociální psychologie a psychologie práce se týkají sociálně psychologických otázek malých skupin, psychologických aspektů kolektivních zařízení a problematiky interakce vychovatel – žák.

Učební pomůcky a literatura

KUTÍNOVÁ, Z., WIEDENOVÁ, M., 2002. Úvod do psychologie pedagogické a sociální. Liberec: TU v Liberci. WIEDENOVÁ, M., 2002. Komunikativní dovednosti a řešení konfliktních situací. Liberec: TU v Liberci. VÁGNEROVÁ, M., 1999. Vývojová psychologie - dospívání. Liberec: TU v Liberci. VÁGNEROVÁ, M., 2007. Základy obecné psychologie. Liberec: TU v Liberci.

Další informace

 • Garant: PhDr. Vladimír Píša
 • Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 1
 • Způsob ukončení: Závěrečný test (písemný test)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah:1. Předmět, úkoly a metody pedagogické psychologie.2. Základní problematika učení ve výchovně-vzdělávacím procesu.3. Motivační činitelé při vyučování.4. Komunikace v procesu interakce.5. Socializace – sociální učení.6. Aktuální problémy výchovně-vzdělávacího procesu.

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Cíle praxe: Seznámení se s činností školských zařízení pro zájmové vzdělávání a školských výchovných a ubytovacích zařízení, event. vybraných dalších subjektů pro výchovu ve volném čase. Uplatnění pedagogicko-psychologických vědomostí a příslušných dovedností při přímé práci s dětmi, mládeží.

Další informace

 • Garant: Mgr. et Bc. Martin Vejvoda
 • Rozsah předmětu: 50 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 2
 • Způsob ukončení: Písemná ročníková práce (zápočet za aktivní účast a odevzdání potřebných dokumentů)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah a průběh praxe:

 • úvodní setkání (3 hod.): v rámci úvodního setkání se studující seznámí se základními principy realizace pedagogické praxe, přípravou na výuku, vedením pedagogického deníku, reflexí průběhu výuky a sebereflexe.
 • Hospitace ve výchovných zařízeních (20 hod) viz níže  
 • přímá samostatná práce s dětmi (24 hod) viz níže  
 • závěrečné setkání (3 hod.): v rámci závěrečného setkání dojde ke zhodnocení průběhu odborné praxe, studující budou mít možnost sdílet své zkušenosti a reflektovat průběh praxe.