Studium v oblasti pedagogických věd – učitel

Sylabus, Studijní program
Kód: CDV_093
Název: Studium v oblasti pedagogických věd – učitel
Forma vzdělávání: Kombinované
Garant: doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské doktorské vzdělání
Další vstupní podmínky: Vysokoškolské vzdělání
Anotace:

Hlavním cílem studia je poskytnout studentům znalosti a dovednosti potřebné k učitelskému povolání, a to zejména z psychologie, pedagogiky, didaktiky a technologie vyučování, a tyto poznatky ověřit praktickou činností studentů. Kurz je koncipován podle § 2 Vyhlášky č. 317/2005, v souladu s § 9 odst. 1d a 2b Zákona č. 563/2004, § 8 odst. 1d a 2b a § 12 pís. b Zákona č. 563/2004 a v souladu s § 60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Úspěšný absolvent – inženýr splní též současně dvě ze čtyř základních podmínek pro zápis do mezinárodního registru ING – PAED – IGIP. Tento rejstřík je vedený sekretariátem IGIP – Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik v Klagenfurtu (Rakousko), poskytuje nositelům uvedeného titulu mezinárodní ověření jejich inženýrské a pedagogické kvalifikace.

Průběh studia: Studium probíhá formou sobotních konzultací. Poslední semestr je zároveň věnován vypracování závěrečné práce a závěrečným zkouškám.

Zakončení studia: Doplňující pedagogické studium se ukončuje úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky před zkušební komisí, jejíž součástí je obhajoba závěrečné práce. Závěrečnou zkoušku je nutno vykonat do 12 měsíců po ukončení 4. semestru studia.

Termín konání: 29.09.2021 - 30.06.2023
Cena: 21 600,00 Kč

Kurzy obsažené v tomto programu

ZS 2021/2022

Kód: CDV_094
Název: Etika pro pedagogy
Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: zápočet je udělen za aktivní účast na přednášce
Lektor: PhDr. Stanislava Exnerová
Garant: PhDr. Stanislava Exnerová
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními tématy filosofie a etiky, souvisejícími s prací pedagoga.

 

Struktura:

Témata přednášek: 

 1. Člověk a společnost pod Třetí vlnou civilizace.
 2. Systém filozofie a etika jako filozofie praktická.
 3. Nejstarší tázání etické povahy; co člověk opravdu chce, smysl života; zrození etiky; od Sokrata k Aristotelovi.
 4. Morálnost a mravnost; mravní norma.
 5. Svoboda svobodná vůle.
 6. Svědomí a odpovědnost.
 7. Ctnost jako dobrý a trvalý zvyk; schopnost konat svou povinnost; etické kodexy.
 8. Správné (a nesprávné) jako aktuální etické primum; co je „dobré“ a co dobro.
 9. Štěstí a smysl (života).
 10. Tázání po Bohu; víra a náboženství. 
 11. Etika a ekologie.
 12. Politická etika.
 13. Faktory stupňující krizi společnosti.
 14. Byly staré zlaté časy mravnější? (závěrečné diskusní téma)
Učební pomůcky a literatura: BLECHA, I., 1994. Filozofie: základní problémy. Olomouc. BRÁZDA, R., 2002. Srovnávací etika. Praha: KLP. BREZINKA, W., 1996. Filosofické základy výchovy. Praha: Zvon. CORETH, E., 2000. Základy metafyziky. Svitavy. DOROTÍKOVÁ, S., 2003. Profesní etika učitelství. Praha: PedF UK. KOHÁK, E., 1993. Člověk, dobro a zlo. Praha: Ježek. 9 KOHÁK, E., 2004. Svoboda, svědomí, soužití: kapitoly z mezilidské etiky. Praha: SLON. MCINTYRE, A., 2004. Ztráta ctnosti: k morální krizi současnosti. Praha: OIKOYMENH. NESVADBA, F., 2006. Filosofie a etika. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk. 331 s. ISBN 80- 86898-92-X. RICKEN, F., 1995. Obecná etika. Praha: Oikúmené. ROBINSON, B., GARRAT, CH., 2004. Etika. Praha: Portál. ISBN 80-7178-941-0. ROCKEM, F., 1999. Antická filosofie. Olomouc. ROTTER, H., 1997. Osoba a etika. Praha. ISBN 80-85959-18-6. SOKOL, J., PINC, J., 2003. Antropologie a etika. Praha: Triton. TAYLOR, CH., 2002. Etika autenticky. Praha: Filosofia. ISBN 80-7007-150-8. TOFFLER, A., 2001. Nová civilizace. Praha. Dokořán. TRETERA, I., 2002. Nástin evropského myšlení: od Thaléta k Rousseauovi. Praha.
Termín konání: 09.10.2021 - 09.10.2021
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec, P 300

Kód: CDV_097
Název: Psychologie obecná a vývojová
Rozsah předmětu: 20 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: písemná test
Lektor: Mgr. Jiří Motl, Ph.D
Garant: Mgr. Jiří Motl, Ph.D
Anotace:

V rámci kurzu budou probrána témata souvisejísí s obecnou a vývojovou psychologií. 

Struktura:

Psychologie obecná 

 1. Předmět psychologie a její odvětví: Předmět psychologie. Odvětví psychologie (základní a aplikované vědní disciplíny). Metody psychologie.
 2. Základní psychologické pojmy: Psychika – vědomí a nevědomí. Dimenze psychiky – prožívání, chování. Biologická a sociální determinace lidské psychiky. 
 3. Psychologie osobnosti: Struktura osobnosti, vlastnosti osobnosti: aktivačně motivační – emoce, výkonové, postojové (charakter), autoregulační, dynamické (temperament).
 4. Podstata význam poznávání: Počitky a vnímání. Představivost, typy představivosti. Paměť a pozornost.
 5. Poznávací procesy: Myšlení a řeč. Řeč a jazyk. Myšlenkové operace, formy myšlení, druhy myšlení. Inteligence.

Psychologie vývojová

 1. Činitelé psychického vývoje Dědičnost – fenotyp a genotyp Faktory vnějšího prostředí jako činitelé psychického vývoje Zákonitosti vývoje
 2. Obecné znaky psychického vývoje Vývojové fáze a vývojové mezníky
 3. Raný vývoj dítěte
 4. Předškolní věk a vstup dítěte do školy, mladší školní věk Socializace a její vliv na rozvoj dětské identity; školní zralost a školní připravenost
 5. Období puberty a adolescence Osobnost pubescenta a adolescenta Socializace v období dospívání – rodina, vrstevníci, škola Vstup do dospělost
Učební pomůcky a literatura: VÁGNEROVÁ, M., 2007. Základy obecné psychologie. Liberec: TU v Liberci. VÁGNEROVÁ, M., 1999. Vývojová psychologie – dospívání. Liberec: TU v Liberci.
Termín konání: 06.11.2021 - 04.12.2021
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec, 6. 11. 2021 - P 200 a 4. 12. 2021 - P 300

Kód: CDV_095
Název: Biologie mládeže
Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: klasifikovaný zápočet za písemný test
Lektor: doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
Garant: doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
Anotace:

Anotace: předmět biologie dítěte seznamuje se zařazením člověka do biologického systému, se základy anatomie, fyziologie, se zásadami první pomoci a s hygienou školního prostředí a se zásadami zdravé výživy. Pozornost je věnována aktuálním problémům vlivu životního prostředí na zdraví člověka, problematice drogových závislostí a výchově k osobní zodpovědnosti za své zdraví.

Vstupní úroveň znalostí: Pro absolvování kurzu se předpokládají vstupní znalosti biologie člověka na úrovni gymnázia. Pro absolventy jiných typů škol (především technických) doporučuji k doplnění vstupních znalostí učebnici: NOVOTNÝ I. ET HRUŠKA M., 1995. Biologie člověka pro gymnázia. Praha: Fortuna.

 

Struktura:

Obsah:

 1. a) Člověk jako biologický systém. Základní principy systémového přístupu v biologii. Obecné vlastnosti systémů. Taxonomické zařazení člověka. b) Obecné zásady hygieny.
 2. a) Struktura systému. Biotické organizační stupně (buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy organismu, populace, společenstvo, ekosystém, biosféra), aplikace na člověka. b) Obecné zásady první pomocí.
 3. a) Základní stavba organismu. Soustava pohybová a opěrná, kůže. Význam pohybu ve fylogenezi a v životě jedince. b) První pomoc při zlomeninách, popáleninách, poleptání, omrzlinách.
 4. a) Tok energie a koloběh hmoty v biologickém systému. Termodynamické zákony, entropie, energetická bilance. Trávicí soustava. b) Zásady zdravé výživy u dospělých a u dětí, problematika obezity, první pomoc při celkovém vyčerpání organismu.
 5. a) Dýchací soustava, hlasové ústrojí, znečistění ovzduší. b) Hygiena dýchání, kouření, chování při smogových situacích, dýchací režim při sportovních výkonech (vysokohorská turistika, potápění). První pomoc při zástavě dechu.
 6. a) Vylučovací soustava. Vodní bilance organismu. Cizorodé chemické látky v prostředí. b) Zásady příjmu tekutin, pitný režim, obrana organismu proti toxickým látkám, problematika drog. První pomoc při otravách.
 7. a) Cévní soustava. Integrující funkce cévní soustavy. Krev, složení, funkce. Imunitní systém organismu. Infekční choroby. b) Hygienické zásady ochrany před šířením infekčních chorob. Prevence kardiovaskulárních chorob. První pomoc při krvácení a zástavě srdeční.
 8. a) Řízení biologických systémů. Tok informací v organismu. Pozitivní a negativní zpětná vazba. Funkce nervové soustavy a soustavy endokrinní při řízení organismu a udržování stálého vnitřního prostředí. Termoregulace. b) První pomoc při selhání řídících mechanismů (šokové stavy, alergie).
 9. a) Nervová soustava. Stavba a funkce. Principy přenosu nervového vzruchu. Reflexní oblouk, vyšší funkce nervové soustavy. b) Základy duševní hygieny.
 10. a) Smysly. Způsoby příjmu informací. Zrak, sluch, čich, chuť, hmat. b) Hygiena školního prostředí, osvětlení, teplota, hluková zátěž.
 11. a) Endokrinní soustava. Stavba a funkce jednotlivých žláz s vnitřní sekrecí. b) Zdraví člověka jako komplexní fyzický a duševní stav.
 12. a) Vývoj biologických systémů, ontogenese, fylogenese, sukcese. Fylogenetický vývoj člověka. Rozmnožovací soustava. Základy genetiky člověka. b) Pohlavní choroby. Mutageny v životním prostředí (alkoholismus, radioaktivita).
 13. a) Ontogenetický vývoj člověka od početí do smrti. Specifické rysy jednotlivých vývojových stádií. b) Sexuální výchova z pohledu biologického a společenského.
 14. a) Aktuální otázky biologie člověka. Transplantace orgánů, genetické inženýrství, regulace porodnosti aj. Biologické, etické a další aspekty. b) Příprava učitele na pobyt v přírodě z hlediska ochrany zdraví žáků (rekapitulace zásad hygieny a první pomoci).
Učební pomůcky a literatura: RENDEKOVÁ, V., 2005. Somatologie. Liberec: TU v Liberci. RENDEKOVÁ, V., 2004. Základy první pomoci. Liberec: TU v Liberci.
Termín konání: 20.11.2021 - 20.11.2021
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec, P 300

Kód: CDV_096
Název: Pedagogika
Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Ústní zkouška
Způsob ukončení - upřesnění: Předmět je ukončen ústní zkouškou, které předchází zápočet za seminární práci
Lektor: doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
Garant: doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
Anotace:

V rámci předmětu budou probídána témata zaměřená na obecnou pedagogiku

Struktura:

Obsah:

 1. Pedagogika jako vědní disciplína, její specifikum, předmět a metody pedagogiky, soustava pedagogických věd, klíčové kategorie pedagogiky. Možnosti výzkumu v oblasti věd o výchově.
 2. Výchova jako základní kategorie pedagogiky, podstata a struktura výchovy, systémové pojetí výchovy, činitelé ovlivňující výchovný proces.
 3. Cíle výchovy a jejich struktura. Podmínky výchovy, prostředky a výsledky výchovy.
 4. Úloha výchovy v sociálním a ekonomickém životě společnosti, dynamika proměn, kontext kultivace osobnosti a profesní přípravy, současná společnost a výchova.
 5. Vzdělání a vzdělávání. Pojem vzdělání, obsah vzdělávání, druhy vzdělávání. Soudobé tendence vývoje a modernizace vzdělávání, kurikulární reforma. Vzdělávací systém ČR a jeho změny, školský zákon.
 6. Základní činitelé výchovného procesu – vychovatel a vychovávaný, specifikum vztahu vychovatele a vychovávaného z hlediska cílů výchovy.
 7. Pedagogická profese a její zvláštnosti v současném dynamickém světě. Autorita učitele a vychovatele, požadavky a podmínky jejich práce. Profesní kompetence, profesní étos.
 8. Současná škola v systému výchovy. Specifikum školy jako instituce a organizace. Funkce školy, scénáře budoucnosti školy.
 9. Rodina v systému výchovy, dynamika současného pojetí rodiny (nukleární, polygamní rodina) a její důsledky pro výchovu, funkce rodiny. Spolupráce školy a rodiny a její typologie (výchovný, právní a etický aspekt).
 10. Dějinný kontext výchovy v závislosti na vývoji společnosti. Proměna české školy a vzdělanosti v kontextu pedagogického myšlení, rozvoje vědy, techniky a výroby, ekonomických a politických paradigmat.
Učební pomůcky a literatura: HORÁK, J. a kol., 2001. Základy pedagogiky. Liberec: TU v Liberci.
Termín konání: 18.12.2021 - 18.12.2021
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec, P 300

LS 2021/2022

Kód: CDV_100
Název: Psychologie pedagogická a sociální
Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: klasifikovaný písemný test
Lektor: PhDr. Vladimír Píša
Garant: PhDr. Vladimír Píša
Anotace:

V rámci předmětu se studující seznamují s tématy z oblasti pedagogické a sociální psychologie

Struktura:

Obsah:

 1. Předmět, úkoly, metody pedagogické psychologie, vztah k ostatním psychologickým i nepsychologickým vědám.
 2. Učení: druhy, obecné zákonitosti, činitelé ovlivňující učení, souvislost psychických procesů, stavů a vlastností s problematikou učení. Specifické zvláštnosti učení v dětském věku a dospělosti. Motivace k učení.
 3. Vlohy, schopnosti a jejich rozvoj v procesu učení. Rozvoj intelektových schopností u dítěte, kreativita a její uplatnění ve vyučování.
 4. Učení se a vyučování. Psychologické problémy výběru a strukturování učiva. Psychologické otázky výchovných cílů.
 5. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavní druhy podpůrných opatření. Tvorba a uplatnění individuálního vzdělávacího plánu. Asistent pedagoga, jeho postavení a působnost.
 6. Neprospěch a jeho příčiny. Vývojové poruchy učení a chování, problematika hodnocení žáka s vývojovými poruchami
 7. Osobnost učitele - sociálně produktivní jednání (autenticita, kongruence, empatie, akceptace, respekt k osobnosti žáka a k jeho svébytné zkušenosti). Požadavky na učitelovu osobnost z pohledu žáků, rodičů, vedení školy a školského managementu. Syndrom vyhoření u učitelů a jeho prevence.
 8. Norma a normalita v duševním životě. Stres (rezistence, resilience), distres, chronický stres (podíl na vzniku poruch chování, neurotických a psychosomatických poruch), eustres (využití v rámci rozvoje osobnosti, preventivně výchovné činnosti a zážitkové pedagogiky). Syndrom vyhoření u učitelů a jeho prevence.
 9. Aplikace pedagogické a sociální psychologie ve výchovném poradenství a při prevenci rizikového chování žáků (sociálně patologických jevů).
 10. Předmět sociální psychologie, metody. Proces socializace osobnosti. Sociální učení.
 11. Společenské skupiny – charakteristika, utváření, dynamika. Pozice, role, status, vůdcovství ve skupině, měření vztahů ve skupině – sociometrie. Problematika velkých skupin.
 12. Rodina - sociálně psychologická funkce a úkoly, socializace v rodině, psychická deprivace a subdeprivace, syndrom týraného a zneužívaného dítěte. 
 13. Školní třída jako sociální skupina, vztahy ve třídě, možnosti jejich ovlivnění učitelem, působení skupin vrstevníků.
 14. Interakce a komunikace – obecná problematika, komunikace v rodině, ve škole, interakce, komunikace učitel – žák. Asertivní komunikace.
 15. Konflikty – obecně, ve školním prostředí, v rodině, mezi vrstevníky, řešení konfliktů.
Učební pomůcky a literatura: KUTÍNOVÁ, Z., WIEDENOVÁ, M., 2001. Úvod do psychologie pedagogické a sociální. Liberec: TU v Liberci.
Termín konání: 21.02.2022 - 01.07.2022
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec

Kód: CDV_101
Název: Sociální a osobnostní výchova
Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: zápočet za aktivní účast
Lektor: Mgr. Vlasta Urbanová
Garant: doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Anotace:

V rámci předmětu prohloubí studenti svoje znalosti teoretických konceptů pro výchovnou práci s hrou a naučí se je samostatně aplikovat. Získají základní zkušenosti potřebné pro uvádění aktivit na rozvoj spolupráce a vztahů ve skupině. Výuka předmětu je důsledně vedena podle zásad probírané metodiky, důraz je kladen na formování skupiny a posilování její schopnosti samostatné týmové práce.

Struktura:

Obsah:

 1. Hry na seznamování skupina a formování důvěry.
 2. Hry na rozvíjení týmové spolupráce.
 3. Prožitková pedagogika a cyklus učení prožitkem.
 4. Základy skupinové dynamiky
Učební pomůcky a literatura: ČINČERA, J., 2007. Práce s hrou. Pro profesionály. Praha: Grada. PIKE, G., SELBY, D., 2000. Cvičení a hry pro globální výchovu I, II. Praha: Portál. PIKE, G., SELBY, D., 1994. Globální výchova. Praha: Grada. ISBN 80-85623-98-6. VALENTA, J., 2000. Učit se být: témata a praktické metody pro osobnostní a sociální výchovu na ZŠ a SŠ. Praha.
Termín konání: 21.02.2022 - 01.07.2022
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec

Kód: CDV_102
Název: Sociologie pro učitele
Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: zápočet je udělen za aktivní účast na výuce
Lektor: Mgr. Michal Trčka, Ph.D.
Garant: Mgr. Michal Trčka, Ph.D.
Anotace:

Studují v rámci výuky proberou základy sociologie

Struktura:

Obsah:

 1. Sociologie výchovy – věda objasňující společenské podmínky výchovných procesů. Význam sociologie pro pedagogiku. Vztah sociologie výchovy a sociální pedagogiky.
 2. Sociologie výchovy a její dominantní vliv na vzdělávací politiku.
 3. Sociologie mládeže a její aktuální otázky. Charakteristika mládí a mládeže z pohledu sociologie.
 4. Prostředí institucionalizované výchovy – škola.
 5. Rodinná a školní socializace. Současné trendy a nové formy spolupráce školy s rodinou.
 6. Funkce školy a rodiny a jejich proměny v dnešní době. Kultura školy, klima školy image školy, klima školní třídy, gender problematika. 
 7. Kurikulum. Obsah a základní koncepce kurikula. Formální a neformální kurikulum.
 8. Sociálně patologické jevy mládeže a výchova.
Učební pomůcky a literatura: PROKOP, J., 2001. Sociologie výchovy a školy. Liberec: TU v Liberci. PROKOP, J., 2001. Školní socializace. Liberec: TU v Liberci.
Termín konání: 21.02.2022 - 01.07.2022
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec

Kód: CDV_103
Název: Didaktická technika
Rozsah předmětu: 15 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Lektor: Mgr. Aleš Kozák
Garant: Mgr. Aleš Kozák
Anotace:

Studující se seznamují s využitím didaktické techniky ve výuce

Struktura:

Obsah:

 1. Cíl, obsah a prostředky jako didaktické kategorie. Materiální prostředky ve výuce. Předmět didaktická technika, jeho podstata, smysl a využití ve vyučovacím procesu. Základní charakteristiky prostředků výuky, kategorizace s přihlédnutím k didaktickým zvláštnostem. Didaktická technika, didaktické pomůcky.
 2. Problematika tvorby a využívání učebnic jako edukačního média. Tabule, typy tabulí, tvorba záznamu na tabuli a jeho využití, výhody a nevýhody. 
 3. Statická projekční technika: zpětná projekce (charakteristiky, dynamizace jevů, sestava fólií, tvorba pomůcek, využití); epiprojekce (charakteristiky, využití).
 4. Televizní technika, možnosti využití v edukačním prostředí. Videorekordér, DVD, demonstrační kamera, vizualizér. Problémy efektivní prezentace, dataprojektory. Podpora výuky počítačem, výukové programy, vlastní prezentační programy.
 5. Interaktivní tabule ve výuce. Druhy interaktivních tabulí, varianty využití softwaru. Využití powerpointové prezentace na interaktivní tabuli. Praktické ukázky využití interaktivní tabule.
 6. Audiotechnika, ozvučení prostoru, jazyková laboratoř. Učebna didaktické techniky

Didaktické využití PC

 1. Počítač – nástroj v práci učitele - agenda spojená s prací učitele, komunikace s rodiči a vnějším světem (www stránky pro pedagogy, projekty, výukové systémy, trendy, recenze). Cílem této části je dostatečná znalost práce s multimediálním PC, využití znalostí operačního systému, textového editoru, grafického programu včetně skenování, práce se zvukem a digitálním fotoaparátem.
 2. Počítač – nástroj žáka pro lepší zvládnutí učiva - výukové programy. Seznámení s metodikou testování a posouzení kvality komerčních výukových programů, ukázky metod využití v praxi. Využití a zařazení klasických výukových programů do výuky pro věkovou kategorii žáků (nabídka hotových programů).
 3. Počítač – nástroj k tvorbě vlastních příprav a metodika výuky - zde bude představena doporučená metodika a postupy, jak vytvořit vlastní přípravy a materiály do výukových hodin všeobecně vzdělávacích předmětů s využitím běžného základního kancelářského a grafického SW pro přímé zapojení žáků s podporou využívání ICT ve vyučovacích hodinách.
 4. Počítač – nástroj kompenzace vad a poruch učení - seznámení s používanými programy. Jejich popis a didaktické zásady práce se žákem. Způsob hodnocení kvality těchto programů, jejich přínos a efektivita výstupu. Zajistit, aby pedagog byl schopen předat tyto informace rodičům pro systematickou práci vedoucí k eliminaci poruch učení v domácím prostředí. Využití počítače ve třídě k tomuto účelu.
 5. Počítač – možnost pro realizaci a rozvíjení individuálních schopností a zájmů ve volném čase žáků - náměty pro smysluplné využití volného času žáků na práci s PC pod vedením učitele - kroužky, soutěže, projekty
 6. Počítač – zdroj nebezpečí - zdravotní a psychické problémy, které mohou vzniknout při nevhodném používání počítačů, problémy s nevhodným obsahem a s možností zneužití žáků
Učební pomůcky a literatura: GESCHWINDER, J., RŮŽIČKA, E., RŮŽIČKOVÁ, B., 1995. Technické prostředky ve výuce. Olomouc: UP. HLAVATÝ, J., 2002. Didaktická technika pro učitele. Praha: VŠCHT. ISBN 80-7080- 497-3. PASCH M. a kol., 2005. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál. PRŮCHA, J., 2002. Moderní pedagogika. Praha: Portál. PRŮCHA, J., 1998. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média. Brno: Paido. RAMBOUSEK, V. a kol., 1989. Technické výukové prostředky. Praha: SPN. ROTPORT, M., 2003. Didaktická technika I. Praha: VŠE. ISBN 80-245-0481-2.
Termín konání: 21.02.2022 - 01.07.2022
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec

Kód: CDV_104
Název: Didaktika
Rozsah předmětu: 20 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Ústní zkouška
Způsob ukončení - upřesnění: ústní zkouška
Lektor: PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.
Garant: PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.
Anotace:

Studující se seznamují s obecnou didaktikou

Struktura:

Obsah: 

 1. Didaktika – pojem a předmět, pojetí a základní problémy současné didaktiky. Metody zkoumání didaktických jevů. Vztah didaktiky k příbuzným vědám, především k oborovým didaktikám.
 2. Determinanty reálné výuky. Vytváření podmínek pro učební činnost žáků. Komunikace ve výuce, kázeň, motivace, aktivizace žáka. Klima třídy. Neprospívající žák. Problematika integrace a diferenciace ve vzdělávání. 
 3. Vyučovací proces a jeho analýza. Cíle a obsah výuky. Učivo, problémy výběru a uspořádání učiva. Modernizace vzdělávacích obsahů. Kurikulární pojetí. Uspořádání učiva v pedagogických dokumentech.
 4. Koncepce vyučování. Slovně názorné a asociační vyučování, pragmatické vyučování, programované učení a vyučování, rozvíjející vyučování, mastery learning. Jejich psychologická východiska a současné pojetí.
 5. Organizační formy vyučování. Vývoj organizačních forem vyučování. Třídně hodinový systém, reformní hnutí. Autodidakce, skupinové a problémové vyučování. Kooperativní formy vyučování. Diferenciace ve výuce.
 6. Alternativní formy výuky. Klasické a moderní alternativní školy. Možnosti alternací ve výuce.
 7. Vyučovací metody.
 8. Pedagogická a didaktická diagnostika. Problematika kontroly, zkoušení a hodnocení ve školní praxi. Edukometrie.
Učební pomůcky a literatura: KRATOCHVÍL, M., SOLFRONK, J., URBÁNEK, P., 2002. Základy didaktiky. Liberec: TU v Liberci.
Termín konání: 21.02.2022 - 01.07.2022
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec

ZS 2022/2023

Kód: CDV_105
Název: Komunikační dovednosti
Rozsah předmětu: 15 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: zápočet za aktivní účast na výuce a vyhovující prezentaci zadaného úkolu
Lektor: PhDr. Stanislava Exnerová
Garant: PhDr. Stanislava Exnerová
Anotace:

Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky komunikace, a to - v oblasti získání poznatků o oboru, - v oblasti získání elementárních praktických dovedností pro práci učitele.

Struktura:

Obsah:

 1. Vymezení sociální komunikace a charakteristika jejích předpokladů.
 2. Komunikační schopnost jako schopnost zohlednit kontext.
 3. Komunikační schopnost jako součást emoční inteligence.
 4. Vztahy jako významná složka sociální komunikace.
 5. Charakteristiky zdravé komunikace.
 6. Komunikační bariéry a komunikace patologická.
 7. Konflikt, zvládání konfliktu, asertivní dovednosti.
Učební pomůcky a literatura: EXNEROVÁ, S., 2008. Komunikační dovednosti. Otázky a odpovědi. Liberec: TU v Liberci.
Termín konání: 03.09.2022 - 17.02.2023
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec

Kód: CDV_106
Název: Školní administrativa a právo
Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Způsob ukončení - upřesnění: klasifikovaný zápočet za seminární práci
Lektor: Ing. Vlasta Šormová
Garant: Ing. Vlasta Šormová
Anotace:

Studenti se seznamují se základními zákony a dalšími právními normami z oblasti školství a jejich aplikací v životě školy i v oblasti kontaktů školy s vnějšími institucemi.

Struktura:

Obsah:

 1. Právní a etická odpovědnost učitele, etický kodex učitele.
 2. Zákoník práce. Pracovně právní vztahy. Práva a povinnosti pracovníka a zaměstnavatele.
 3. Platové poměry učitelů, složky platu
 4. Školský systém ČR. Typy škol a jejich ukončování, včetně soustavy titulů.
 5. Přehled školských zákonů a souvisejících předpisů
 6. Přehled Vyhlášek MŠMT ČR
 7. Kraj a obec jako zřizovatel PO, zákon o krajích, zákon o obcích
 8. Vazby školy na zřizovatele
 9. Postavení příspěvkové organizace
 10. Jmenování a odvolávání vedoucích pracovníků ve školství
 11. Ředitel školy a jeho funkce ve škole
 12. Funkce školské rady
 13. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků
 14. Kvalifikační předpoklady učitelů a další zvyšování kvalifikace
 15. Školní dokumentace, školní matrika
 16. Přijímací řízení
 17. Organizace školního roku
 18. Hospodaření školy
 19. Projekty škol, akreditace
 20. Hodnocení škol
Učební pomůcky a literatura: ŠORMOVÁ, V. Školské právo (powerpointové přednášky); odkazy na legislativu
Termín konání: 05.09.2022 - 17.02.2023
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec

Kód: CDV_108
Název: Metodologický seminář
Rozsah předmětu: 5 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: zápočet je udělen za aktivní účast na výuce
Lektor: Ing. et Mgr. Kateřina Majdiaková, Ph.D.
Garant: Ing. et Mgr. Kateřina Majdiaková, Ph.D.
Anotace:

Studující se seznámí s tím, jak připravit závěrečnou práci

Struktura:

Obsah:

 1. Organizační pokyny k vypracování závěrečné práce.
 2. Struktura závěrečné práce.
 3. Vlastní závěrečná práce.
 4. Formální stránka závěrečné práce. Rozsah závěrečné práce, písmo, grafická úprava, členění textu, tabulky, grafy, vazba.
 5. Použité zdroje, literatura, citace.
 6. Přílohy, CD.
 7. Vedení závěrečné práce a hodnotící posouzení závěrečné práce.
 8. Ústní projev při obhajobě závěrečné práce. Výklad, diskuse, srozumitelnost, jednoduchost, řád, úspornost, další znaky.
 9. Možné náměty závěrečné práce a příklady zpracování závěrečné práce.
 10. Konzultace s vedoucím práce dle jeho pokynů.
Učební pomůcky a literatura: podklady na Moodlu
Termín konání: 05.09.2022 - 17.02.2023
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec

Kód: CDV_109
Název: Oborová didaktika
Rozsah předmětu: 20 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Ústní zkouška
Způsob ukončení - upřesnění: ústní zkouška
Lektor: Ing. et Mgr. Kateřina Majdiaková, Ph.D.
Garant: Ing. et Mgr. Kateřina Majdiaková, Ph.D.
Anotace:

Studující jsou na jednotlivé oborové didaktiky rozděleni dle zaměření VŠ studia, které absolvovali. V rámci výuky se následně zaměřují na didaktické principy výuky daného oboru

Struktura:

Obsah: 1. Didaktika odborných předmětů – pojem a předmět. Aplikace a integrace v DOP. Zvláštnosti DOP. 2. Obsahy a cíle DOP. Obsah, rozsah a struktura učiva v OP. Didaktická analýza učiva. Taxonometrie cílů. Mezipředmětové vztahy. 3. Didaktické zásady ve výuce OP. Vyučovací metody ve výuce OP (slovní, názorné, pracovní, aktivační, prověřování a hodnocení). 4. Organizační formy výuky v OP (vyučovací hodina, cvičení, praktické vyučování, učební praxe, exkurze, samostatná práce žáků). Materiální prostředky ve výuce OP. Bezpečnost a hygiena práce. 5. Tvůrčí práce v odborných předmětech. Problémové vyučování, proces řešení odborného problému. 6. Osobnost učitele, požadavky na učitele, plánovací a řídicí činnost učitele. Osobnost žáka. 7. Učební dokumenty (profil absolventa, učební plán, osnovy, tematické plány, RVP, ŠVP atd.) 8. Počítače ve výuce. Počítačem podporovaná výuka, počítačem řízená výuka.

Termín konání: 05.09.2022 - 17.02.2023
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec
Poznámka:

 

 

Kód: CDV_110
Název: Informační a komunikační technologie
Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Způsob ukončení - upřesnění: klasifikovaný zápočet za seminární práci
Lektor: Ing. David Kubát, Ph.D.
Garant: Ing. David Kubát, Ph.D.
Anotace:

Studující se seznamují se základy práce s komunikačními a informačními technologiemi

Struktura:

Obsah:

 1. zdroje software, licenční politika, specifika neziskové sféry
 2. použití a vyhledávání ve veřejných informačních systémech (vyhledávání pomocí vyhledávačů, katalogů, speciálních databází – knihovny, atp.)
 3. základy bezpečnosti a ochrany dat a informací
 4. služby společnosti Google (Gmail, Calendar, google+, …)
 5. E-learning
 6. využití IKT ve výuce - komunikace pomocí e-mailů, sociální sítě, online sdílení dat (dokumenty a audiovizuální materiály)
Termín konání: 05.09.2022 - 17.02.2023
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec
Poznámka:

 

 

LS 2022/2023

Kód: CDV_111
Název: Hodnocení pedagogického procesu
Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Způsob ukončení - upřesnění: klasifikovaný zápočet za seminární práci
Lektor: Mgr. Iva Kvízová
Garant: Mgr. Iva Kvízová
Anotace:

Studující se seznamují se základními proncipy hodnocení pedagogického procesu

Struktura:

Obsah:

 1. Evaluace školy – vnitřní × vnější; řízení kvality; vedoucí pracovník a kvalita; pedagogická evaluace; cíl evaluace školy; kritéria, nástroje; evaluace a plánování; autoevaluační projekt školy; oblasti evaluace; SP ESF Kvalita; externí hodnocení výsledků žáků; hodnocení pracovníků.
 2. Příprava školy na inspekci: postavení ČŠI ve školském systému, metodika inspekčního výkonu, požadavky inspekčního týmu (v oblasti pedagogické i kontroly dokumentace a hospodaření s příspěvkem státního rozpočtu). Příprava požadované dokumentace: metodický návod pro přípravu vedení i pedagogického sboru na inspekci.
 3. Hospitační činnost ředitele školy: podstata, koncepce a zásady interní hospitační činnosti ve škole.
 4. Řešení stížností
Učební pomůcky a literatura: PAVELKOVÁ, I. Možnosti evaluace a autoevaluace školy a výchovného poradenství.
Termín konání: 20.02.2023 - 30.06.2023
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec

Kód: CDV_112
Název: Praxe
Rozsah předmětu: 25 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: zápočet je udělen za odevzdání potvrzení o absolvování praxe, hodnocení cvičného učitele a přípravy na výuku
Lektor: Ing. et Mgr. Kateřina Majdiaková, Ph.D.
Garant: Ing. et Mgr. Kateřina Majdiaková, Ph.D.
Anotace:

Seznámit se s činností školských zařízení. Poznat právní normy, kterými se zařízení řídí. Získat poznatky o praktickém vedení výchovně-vzdělávacího procesu. Zjistit stav a využívání technických prostředků a dalšího vybavení provozu.

Struktura:

Průběh řízené odborné praxe

 1. Náslechy pozorování podmínek zařízení (prostory, materiální vybavení, personální zajištění) rozhovory s pedagogickými pracovníky, event. s řediteli škol či zařízení přehled o pedagogické dokumentaci a platných právních normách charakteristika třídy způsoby řízení (zřizovatel, plánování, organizace, hodnocení činnosti) pozorování výchovně-vzdělávací činnosti, přímé výuky rozbor a hodnocení průběhu výchovně-vzdělávací činnosti společně s příslušným pedagogickým pracovníkem vypracování záznamu o pozorování – odevzdat vedoucímu praxe
 2. Vlastní výstupy – přímá pedagogická práce s žáky Posluchač vypracuje písemnou přípravu na výuku. Přípravu předem konzultuje s pedagogem, u kterého se praxe uskuteční. Po výstupu proběhne rozbor a hodnocení.

Organizační zajištění praxe

Zařízení, ve kterých praxe proběhne, může posluchač zvolit podle možností v místě bydliště nebo okolí. Podmínkou je, aby pedagog, u kterého se praxe uskuteční, byl plně kvalifikovaný. Požadavky k zápočtu

Při závěrečném semináři studující předloží:

 1. charakteristiku zařízení,
 2. vlastní zápisy z náslechů,
 3. přípravy na přímou výukovou činnost s hodnocením pedagoga, který praxi vedl,
 4. celkové hodnocení pedagogické praxe, které zahrnuje zejména údaje o splnění stanovených cílů, vhodnosti volby pedagogických prostředků, motivaci žáků apod.
Termín konání: 20.02.2023 - 30.06.2023
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec

Kód: CDV_113
Název: Management školy
Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Písemná ročníková práce
Způsob ukončení - upřesnění: písemný test
Lektor: Mgr. Radek Vystrčil
Garant: Mgr. Radek Vystrčil
Anotace:

Seznámit se seznamují se základními principy fungování školy

Struktura:

Obsah:

 1. právní a vzdělávací systém v ČR,
 2. právní normy mezinárodní a národní, platnost a účinnost, moc soudní,
 3. postavení školy ve správním systému, - kompetence, vnější a vnitřní normy,
 4. pojetí, význam a koncepce řízení lidských zdrojů ve školství,
 5. výběr, přijímání a adaptace pracovníků na specifické podmínky ve školách,
 6. činnosti zaměřené na řízení výkonu a pracovních schopností ve škole,
 7. pracovní prostředí a kultura ve škole, kompetence zaměstnavatele,
 8. výběr, přijímání a propouštění pracovníků, vedení osobního spisu a dokumentace, odborný růst
 9. další vzdělávání pracovníků ve škole,
 10. strategické a operativní plánování,
 11. klima a image školy.,
 12. vedení lidí, motivace, konflikty a jejich řešení, odborný růst
Učební pomůcky a literatura: EGER, L., EGEROVÁ, D., 2000. Image školy. Liberec: TU v Liberci.
Termín konání: 20.02.2023 - 30.06.2023
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec

Kód: CDV_114
Název: Řešení šikany
Rozsah předmětu: 15 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: klasifikovaný zápočet za písemný test
Lektor: Mgr. Petr Šolc
Garant: Mgr. Petr Šolc
Anotace:

Výcvik je cílen na problematiku školního násilí, především šikany – její identifikaci, práci se třídou i jedinci a především možnosti prevence tohoto problémového chování. Interaktivní formou jsou probrány základní formy, etiologie, projevy. Děti ohrožené násilím i děti ohrožující. Zvýrazněna je souvislost s klimatem třídy, možnosti a limity práce pedagoga. Praktické nácviky v malých skupinkách ilustrují jednotlivé kroky, proto je nutná aktivní účast frekventantů.

Struktura:

Obsah:

 1. Šikana a její fáze
 2. Prevence šikany
 3. Řešení šikany
Učební pomůcky a literatura: JANOŠOVÁ, P., 2011. Šikana a vyčleňování žáků na ZŠ. Liberec: TU v Liberci. ISBN 978-80-7372-780-2
Termín konání: 20.02.2023 - 30.06.2023
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec

Kód: CDV_115
Název: Výchovné problémy adolescentního věku
Rozsah předmětu: 15 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: klasifikovaný zápočet za aktivní účast a absolvování a adekvátní zvládnutí samostatného výstupu
Lektor: PhDr. Miloslav Čedík
Garant: PhDr. Miloslav Čedík
Anotace:

Studující se seznamují se specifickými problemy, které

Struktura:

Obsah:

 1. Dílčí pojetí adolescence; psychologické, pedagogické a sociální charakteristiky
 2. Vývojové změny v adolescenci
 3. Nárůst problémového a rizikového chování u adolescentů od počátku 90. let 20. století a etiologie, některé jeho projevy; analýza dílčích rizik
 4. Příklady jednotlivých forem problémového chování, nástin možné prevence a intervence - delikventní chování, kriminalita, závislostní chování, rizikové sexuální chování, poruchy příjmu potravy, poruchy vztahu k vlastnímu já
 5. Hodnotová orientace a výkonová motivace adolescentů
Učební pomůcky a literatura: MICHALOVÁ, Z., 2009. Výchovné problémy adolescentního věku, elektronický studijní text v prostředí Moodle. Liberec: TU v Liberci
Termín konání: 20.02.2023 - 30.06.2023
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec

Kód: CDV_116
Název: Nové trendy v pedagogice a psychologii
Rozsah předmětu: 15 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: klasifikovaný zápočet za seminární práci
Lektor: doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.
Garant: doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
Anotace:

Předmět je rozdělen do dvou částí v rozsahu 8 a 7 hodin a je zakončen klasifikovaným zápočtem.

Struktura:

Aktuální pedagogické problémy současného školství a pedagogický výzkum (8 hodin výuky)

Obsah:

 1. Školská politika ve světě, komparace, problémy hodnocení, národní školské systémy.
 2. Výzkumy a evaluace edukačních efektů, metodologická rizika; mezinárodní šetření vzdělávacích výsledků (PISA, PIRLS, TIMSS).
 3. Sociální determinanty vzdělávání.
 4. Vybrané aktuální problémy (problematika alternativních škol; problémy učitelské profese a vzdělávání učitelů; kurikulární reformy; trendy v terciárním vzdělávání aj.).

Genderová role jako významný faktor ve školní práci i adaptaci na školu (7 hodin výuky)

Cílem kurzu je osvojení základních informací z vývojové, sociální, pedagogické psychologie a sociologie, jež se týkají genderu a genderového vývoje, sociálněpsychologických a biologických příčin rozdílů mezi muži a ženami (chlapci a dívkami). Porozumět genderové stereotypii v kontextu chování a obecného očekávání v konkrétních sociálních situacích na základě zvoleného tématu referátu nebo seminární práce.

Obsah:

 1. Seznámení s koncepcí kurzu. Vymezení příslušných pojmů.
 2. Sociologie rodiny z hlediska genderového aspektu.
 3. Specifická klíčová období ve vývoji dívek a chlapců; vliv genderově odlišné socializace na sebepojetí chlapců a dívek, na vztahy ve školních třídách a k autoritám.
 4. Problematika genderu v prostředí školy a ve vztahu ke vzdělávání, tzv. femininní a maskulinní vlastnosti a dovednosti. Souvislosti mezi rozdíly v biologickém zrání a školní úspěšností dívek a chlapců.
 5. Proměny vztahů mezi spolužáky v současné generaci dětí a dospívajících.
 6. Konflikty mezi dívkami a chlapci; žáci a žákyně s nestandardní genderovou identitou; dívčí a chlapecká šikana; sexuální obtěžování; prevence a intervence těchto jevů.
 7. Problematika poruchy pohlavní identity (GID) v dětství a transsexualita.
Termín konání: 20.02.2023 - 30.06.2023
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec

Kód: CDV_117
Název: Výchova sociokulturně znevýhodněných dětí
Rozsah předmětu: 15 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: klasifikovaný zápočet formou písemného testu
Lektor: Mgr. Jana Dluhošová
Garant: Mgr. Jana Dluhošová
Anotace:

Kurz by měl přinést hlubší porozumění odlišností žáků a jejich rodin z jiných sociokulturních prostředí. Vzhledem k rozsahu kursu nepůjde o kulturně antropologický výčet odlišností, cílem bude upozornit na oblasti, v nichž se sociokulturní odlišnost může projevovat a rovněž na příčiny a podoby projevů této odlišnosti.

Struktura:

Obsah kurzu:

 1. Vymezení sociokulturní odlišnosti a skupin populace, které se může týkat.
 2. Předsudky a stereotypy.
 3. Teorie sociokulturního handicapu.
 4. Podoby soužití různých sociokulturních skupin.
Učební pomůcky a literatura: HADJMOUSSOVÁ, Z., VÁGNEROVÁ, M., 2003. Psychologie handicapu – část 1. Liberec: TU v Liberci. VÁGNEROVÁ, M., 2007. Psychologické podmínky vzdělávání zdravotně, sociálně a sociokulturně znevýhodněných lidí. Liberec: TU v Liberci.
Termín konání: 20.02.2023 - 30.06.2023
Cena: Zdarma
Místo konání: Liberec