Speciální pedagogika


Speciální pedagogika má na Centru dalšího vzdělávání více jak dvacetiletou tradici. Kurzy jsou v garanci prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerové, CSc. a výuku zajišťují přední odborníci z Univerzity Karlovy a z praxe.

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku

Charakteristika studia

Program je určen absolventům VŠ s pedagogickým vzděláním, kteří pracují ve speciálních zařízeních nebo školách, ZŠ nebo SŠ a chtějí či potřebují si doplnit svoji kvalifikaci v oblasti speciálně pedagogické.Studium je koncipováno podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 8 odst. 2 písm. d) a § 9 odst. 7 písm. a) bod 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Osvědčení bude vydáno podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a je akreditován pod č. j. MSMT- 26097/2019-2-934.

Cílem kurzu je získat odbornou kvalifikaci pro výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřenou zejména na psychopedii a etopedii, na školách a zařízeních se speciální výchovou a se zaměřením na integrativní speciální pedagogiku.

Organizace studia

Studium je organizováno kombinací distanční a prezenční formy studia. Celkový rozsah studia za čtyři semestry činí 250 hodin výuky.Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Doubravová, tel. 734 518 402, sarka.doubravova@tul.czCena za studium v současné době nepřevýší 5.625,- Kč za semestr.

Přijímání ke studiu

Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské pedagogické vzdělání. Praxe ve školství je výhodou.O přijetí rozhoduje rektor TU v Liberci na základě doporučení odborného garanta.Přijímací poplatek činí 500,- Kč.Přihlášku je možno zaslat buď na příslušném tiskopisu na adresu Technická univerzita v Liberci, CDV, Studentská 2, 461 17 Liberec 1 nebo ji poslat elektronicky. Termín podání přihlášek je do 31.července.

Ukončení studia

Studium je ukončeno komisionální závěrečnou zkouškou, která má dvě části:

  1. Obhajoba závěrečné práce.
  2. Závěrečná zkouška ze speciální a integrativní pedagogiky, speciální pedagogiky zaměřené na práci s mentálně postiženými
Portál celoživotního vzdělávání TUL info@tul.cz