Speciální pedagogika


Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku

Charakteristika studia

Program je určen absolventům VŠ s pedagogickým vzděláním, kteří pracují ve speciálních zařízeních nebo školách, ZŠ nebo SŠ a chtějí či potřebují si doplnit svoji kvalifikaci v oblasti speciálně pedagogické. Studium je koncipováno podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 8 odst. 2 písm. d) a § 9 odst. 7 písm. a) bod 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Osvědčení bude vydáno podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a je akreditován pod č. j. MSMT- 26097/2019-2-934.

Cílem kurzu je získat odbornou kvalifikaci pro výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřenou zejména na psychopedii a etopedii, na školách a zařízeních se speciální výchovou a se zaměřením na integrativní speciální pedagogiku.

Organizace studia

Studium je organizováno kombinací distanční a prezenční formy studia. Celkový rozsah studia za čtyři semestry činí 250 hodin výuky.

Přijímání ke studiu

Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské pedagogické vzdělání. Praxe ve školství je výhodou. O přijetí rozhoduje rektor TU v Liberci na základě doporučení odborného garanta.

Cena studia: Přijímací poplatek činí 500,- Kč a platí se po rozhodnutí, že se studium v příslušném akademickém roce bude otvírat. Cena za studium v současné době nepřevýší 5.625,- Kč za semestr.

Termín podání přihlášek: Do 31. července. Přihlásit se můžete elektronicky na https://www.cdv.tul.cz/dalsi-vzdelavani-pedagogickych-pracovniku/. V tabulce vyberte příslušný kurz a klikněte na online přihlášení.

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Doubravová, tel. 734 518 402, sarka.doubravova@tul.cz

Ukončení studia

Studium je ukončeno komisionální závěrečnou zkouškou, která má dvě části:

  1. Obhajoba závěrečné práce.
  2. Závěrečná zkouška ze speciální a integrativní pedagogiky, speciální pedagogiky zaměřené na práci s mentálně postiženými