Studium pro výchovné poradce


Charakteristika studia

Studium pro výchovné poradce je určeno výchovným poradcům na 2. stupni základních škol a na středních školách, dále je doporučeno pro pedagogy, kteří se na tuto činnost připravují.Kurz je organizován podle §8 vyhlášky č. 317/2005 a v souladu s §24 odst. 2 zákon č. 563/2004 a je akreditován pod č.j. MSMT- 24599/2018-2-818.

Organizace studia

Studium je koncipováno formou distanční, prezenční a jejich kombinací. Součástí distančních studijních opor jsou elektronické studijní materiály zpracované ve výukovém prostředí Moodle. Prezenční výuka probíhá o víkendech.

Přijímací poplatek činí 500,- Kč a platí se po rozhodnutí, že se studium v příslušném akademickém roce bude otvírat.Přihlášky na příslušných tiskopisech zasílejte na adresu: Technická univerzita v Liberci, CDV, Studentská 2, 461 17 Liberec 1.Termín podání přihlášek: do 31. července.

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Doubravová, tel. 734 518 402, sarka.doubravova@tul.cz

Cena kurzu v současné době do 7.200,- Kč za semestr.

Přijímání ke studiu

Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské pedagogické vzdělání a alespoň 2 roky praxe ve školství.O přijetí rozhoduje rektor TU v Liberci na základě doporučení odborného garanta.

Studijní plán

Celkový rozsah studia za čtyři semestry činí 253 hodin prezenční výuky včetně stáží a praktických předmětů, rozložených do 4 semestrů. Tři hodiny nad předepsanou hodinovou dotaci jsou věnovány semináři k závěrečné práci.

Studium je rozděleno do 12. předepsaných modulů:

 1. Vývoj poradenských systémů
 2. Poradenské služby v podmínkách školy a jejich zařazení
 3. Osobnost výchovného poradce
 4. Komunikace s rodiči
 5. Školní třída, její vedení a diagnostika
 6. Právní rámec výkonu poradenské činnosti
 7. Základní dovednosti vedení poradenské komunikace
 8. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 9. Žák v kontextu služeb výchovného poradce
 10. Základní diagnostické metody a intervenční techniky
 11. Kariérové poradenství
 12. Monitorování, evaluace a autoevaluace výchovného poradenství

Ukončení studia

Studium je ukončeno komisionální závěrečnou zkouškou, která má dvě části:1. Obhajoba závěrečné práce.2. Odborná rozprava ze tří základních modulů.

Portál celoživotního vzdělávání TUL info@tul.cz