Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel


Charakteristika studia

Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel je program určený pedagogickým pracovníkům ve školách a školských zařazeních nebo jiných zařízeních rozvíjejících zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků nebo studentů, kteří si v návaznosti na neučitelský studijní obor ze střední školy doplňují kvalifikaci ještě způsobilostí pedagogickou.Kurz je koncipován podle § 2 Vyhlášky č. 317/2005 Sb., v souladu s § 16 odst. 1f Zákona č. 563/2004 a s § 60 odst. 1 a 2 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.Kurz je akreditován pod č. j. MSMT-27017/2015-1-778.Dle vyjádření MŠMT je absolvent tohoto vzdělávacího programu zároveň kvalifikovaným pedagogem volného času a asistentem pedagoga.

Organizace studia

Studium je organizováno kombinací prezenční a distanční formy studia, s převažující prezenční výukou. Ke stěžejním předmětům jsou k dispozici distanční texty tištěné nebo přístupné na CD ROM, nebo povinné studijní texty vybrané s ohledem na požadavek samostatného studia. Výuka je podpořena elektronickými studijními a informačními materiály v prostředí Moodle.Prezenční výuka probíhá formou sobotních konzultací (max. 2x za měsíc).Kontaktní osoba: Ing. Marie Židů, tel. 485 352 607, marie.zidu@tul.czIng. et Mgr. Kateřina Majdiaková, Ph.D., tel. 485 352 610, mob. 607 921 095, katerina.majdiakova@tul.czCena kurzu v současné době nepřevýší 4.250,- Kč za semestr.

Přijímání ke studiu

Přijímací zkouška se nekoná. Podmínkou přijetí ke studiu je úplné středoškolské vzdělání. Výhodou jsou základní dovednosti v jednotlivých oborech zájmové činnosti. Vítána je praxe v oboru. O přijetí rozhoduje rektor TU v Liberci na základě doporučení odborného garanta.Přijímací poplatek činí 500,- Kč.Přihlášky na příslušných tiskopisech zasílejte na adresu: Technická univerzita v Liberci, CDV, Studentská 2, 461 17 Liberec 1.

Termín podání přihlášek:1. kolo – do 30. června2. kolo – do 15. září

Ukončení studia

Studium je ukončeno komisionální závěrečnou zkouškou, která má dvě části:

  1. Obhajoba závěrečné práce.
  2. Ústní závěrečná zkouška ze čtyř předmětů: pedagogiky, psychologie, úvodu do metodiky zájmové činnosti a volitelné metodiky zájmové činnosti.
Portál celoživotního vzdělávání TUL info@tul.cz